گفتگو: در منطقه چه می‌گذرد؟

در منطقه شرق میانه چه می‌گذرد؟ و منطقه به کجا می‌رود؟ دامینو ی انفجار در بیروت، عراق، ایران و … هم‌چنان پیش می‌رود. کش‌مکش در یمن با دولت‌ها ی غربی، خطر گشودن جبهه‌ای شمالی در اسراییل/فلسطین با حزب‌الله و ادامه جنگی خون‌بار و وجدان‌سوز در غزه، صدا ی زنگ‌ها ی خطر را در تهران و برای ایرانیان هم به صدا درآورده است. آیا ایران و علی خامنه‌ای در تاری که برای دیگران تنیده است، گرفتار می‌آید؟ آیا آن‌چنان که همه می‌گویند هم‌تهران و هم واشنگتن سرباز کردن کش‌مکشی تازه را ندارند و از آن می‌پرهیز ند؟ یا این که هم تهران و هم واشنگتن در چمبره ی بال راست و جنگ‌طلب اسراییل گرفتار آمده‌اند و آرام آرام مسیر رودرروی‌ را می‌پیمایند؟ و سرانجام در چاله ی نتانیاهو خواهند افتاد؟ تا نتانیاهو از لبه‌ ی پرت‌گاهی که گرفتار آمده است، بگذرد و از تله ی قانون برهد؟

دریافت آن‌چه در منطقه می‌گذرد، چه نسبتی با توسعه‌نایافته‌‌گی سیاسی و نابه‌سامانی بنیادین امنیت در منطقه دارد؟ و آیا در نبود توزیع قدرت در منطقه و کشورها ی منطقه،‌ امکانی برای امنیت پایدار در منطقه هست؟ جریان‌ها ی دمکراسی‌خواه به‌طور عام و دمکراسی‌خواهان ایرانی در نیروها ی جای‌گزین به‌طور ویژه، کجا ایستاده‌اند؟ چه نقشی باید داشته باشند؟ و تا چه پایه در دریافت امکان‌ها و ناامکان‌ها ی گذار دمکراتیک در ایران پیروز هستند؟ و به به‌روزی ایران و ایرانیان کمک می‌رسانند؟ راه‌ها و چاه‌ها در این مسیر دراز و پرپرت‌گاه کجاست؟ و چه‌گونه می‌توان از این برهوت در منطقه راهی به رهایی گشود؟

در منطقه چه‌می‌گذرد؟ و ایران به کجا می‌رود؟ و نقش جریان‌ها ی دمکراسی‌خواه در درون ایران و برون از آن چه می‌تواند باشد؟

پرسش بنیادین آن است که فیل گسترش‌نایافته‌گی (توسعه‌نایافته‌گی) را در منطقه و ایران چه‌گونه و از کجا باید لقمه‌لقمه و گوارد؟

گفتگو با احمد پورمندی

گفتگو از اکبر کرمی

کانال اکبر کرمی (پشت عینک دیگران)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *