تصاویر همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران

October 15, 2012

برنامه افق «اتحاد جمهوری خواهان ایران«

October 14, 2012

برنامه افق دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۵ اکتبر: «اتحاد جمهوریخواهان ایران» مهمان ها: مهدی فتاپور، عضو هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران،  فواد تابان، سر دبیر سایت اخبار روز، عضو سازمان فداییان خلق ایران اکثریت؛ دکتر محمد برقعی، عضو هیات سیاسی …

گزارش مختصری از فعالیت های اجا در فاصله دو همایش

شورای هماهنگی اتحاد جمهوریخواهان ایران
October 10, 2012

مواضع سیاسی اجا: در فاصله همآیش چهارم تاکنون همواره در مقاطع مختلف هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان در قبال مهم ترین اتفاقات روز واکنش نشان داده است. مهم ترین موضوع بعد از همآیش چهارم جنبش سبز و الزامات پیشرفت آن …

ارزیابی از اوضاع سیاسی، اولویت‌ها و سیاست‌های ما

بهروز خلیق، حبیب پرزین، مسعود فتحی
September 26, 2012

پس از تصمیم شورای هماهنگی برای ارائه یک  سند سیاسی به همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران، ما سه نفر تصمیم گرفتیم طرحی برای سند سیاسی  تهیه کرده و برای نظر خواهی اعضا در سایت جمهوری منتشر کنیم. این سند …