نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳: درایران مصاحبه با دکتر مهرداد عمادی کارشناس و مشاور اقتصادی

برای بررسی‌  رویداد‌های سال 93 از صاحب نظران مختلف دعوت کرده ایم که هریک از دید خود به رویداد‌های سال ۹۳ نگاهی‌ بیندازند.

در این مصاحبه دکتر مهرداد عمادی کارشناس و مشاور اقتصادی، وضعیت اقتصادی ایران و اقدامات دولت در این رابطه را  در سال گذشته مورد برسی قرار می دهد.

گروه پالتاک اتحاد جمهوریخواهان ایران

تهیه کننده: بهرام عباسی

اين قسمت در حال حاضر بسته است.