نشست بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتراض های خیابانی دی ماه ۹۶

نشست شنیدنی بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ناآرامی های دی ماه ۹۶

:شرکت کنندگان

پانل اول: سیاسی

سخنرانان به ترتیب:
حسین سیف زاده
امیرمحبیان
ابوالفضل دلاوری

پرسش و پاسخ

پانل دوم: اقتصادی و جامعه شناسی

شروع:
2:12:00
سخنرانان به ترتیب:
فرشاد مومنی-اقتصاد
محمدامین قانعی راد-جامعه شناسی
علی دینی ترکمان-اقتصاد
محمد فاضلی-جامعه شناسی

پرسش و پاسخ

برگزار کنندگان:
انجمن علوم سیاسی
انجمن جامعه شناسی
خانه اندیشمندان

————

شبکه تصویری ایرانیان

اين قسمت در حال حاضر بسته است.