محیط زیست و ترامپ برنامه هسته‌ای در برابر برنامه ذغالی!

ترامپ آمریکا نیست و قدرت آمریکا هم نیست. ترامپ خرد آمریکا نیست بلکه حماقت آمریکا است. خیر آمریکا نیست بلکه شر آمریکاست. ترامپ یک تهدید است. اندیشه و ایدئولوژی ترامپ در اساس روی خط فاشیسم و راسیسم است.

او در این لحظه دشمن شماره یک محیط زیست است. او با آزاد کردن بهره برداری مجدد و بدون محدودیت از معادل ذغال سنگ و بیرون آمدن از پیمانهای زیستبومی و ردیف کردن بمب‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای و تهاجم سیاسی و اقتصادی به ملل جهان معرف چشم اندازی است که فاشیسم زیستبومی و ضد زیستبومی برای جهان ترسیم میکنند.

عقب نشینی و سازش و پوزش و کرنش همه از ابزار سیاست هستند. اما در مقابل فاشیسم و راسیسم و اکو راسیسم سازش و کرنش و پوزش هیچ اثری جز تقویت این نیروی مخرب و هموار کردن راه تسخیر آینده برای آنها ندارد.

اروپای به رهبری آلمان دموکراتیک نباید تنها باشد. روسیه غیر قابل اعتماد است و بازیگری جهانی نیست. چین جمهوری غیر دموکراتیک دنبال گردآوری سود به هر قیمت است. چین دارد زمین را در پلاستیک غرق می‌کند.

مثل تمام تاریخ معاصر جاده دموکراسی از اروپا می‌گذرد. بدون اروپا دموکراسی وجود نخواهد داشت. حقوق بشر هم وجود نخواهد داشت. مغلوب شدن اروپا پیش پای ترامپیسم به معنی مغلوب شدن دموکراسی است. با سازش‌های معمول نمی‌توان از ترامپ بهره خیر گرفت. با دموکراسی اروپا باید مقابل ترامپ ایستاد.

ایران به قیمت بستن نیروگاه هسته‌ای و گذاشتن نقطه پایان به تنش هسته‌ای باید دولت ترامپ را خلع دستاویز کند و تسلیم هیچ مذاکره‌ای که منجر به تقویت آرای ترامپ در اتنخابات آینده بشود نگردد. جهان مهمتر از ایران است. نه به ترامپ و نه به فعالیت تنش آفرین هسته‌ای با هم.

ترامپ بهره‌برداری از معادن ذغال سنگ را پایان دهد و ایران برنامه‌های هسته‌ای را. نیروگاه هسته‌ای در مقابل نیروگاه ذغالی. سود دوجانبه برای ایران و جهان. برای همه. برای آینده. در این لحظه از تاریخ، جهان نیازمند مقاومت در برابر راسیسم زیستبومی و ضد زیستبومی است.

من در نخستین واکنش پس از خروج آمریکا از برجام (با عنوان نه برجام بلکه نظر مخالفان برجام باید تغییر کند) نیز نوشته‌ام که باید ایستاد. نه ایستادن پرخاش‌جویانه بلکه ایستادن خردمندانه، که شرط آن کم‌کردن تنش و شر در جهان است. برنامه هسته‌ای را روی میز بگذارید! بازی را از دست ترامپ خارج کنید. اگر ترامپ بتواند ایران را خفه کند بر کل جهان باید گریست.


**********

از همین نویسنده

**********

اين قسمت در حال حاضر بسته است.