“اف ای تی اف”، سود و زیان آن برای ایران(ویدیو)

اف ای تی اف چیست، دلیل مخالفت جدی عده ای و حمایت عده ای دیگر از آن به چه برمیگردد و بدون تصویب لوایح اف ای تی اف واقعا برای ایران چه اتفاقی می افتد؟ عبدالرضا احمدی، کارشناس مالی و مدیر مرکز ترویج جامعه باز و پروژه فسادبان، از فرانکفورت، نادره شاملو، مشاور ارشد پیشین بانک جهانی، از واشنگتن، علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران. از واشنگتن میهمانان فرناز قاضی زاده در این برنامه هستند.

ضفحه دو بی بی سی

اين قسمت در حال حاضر بسته است.