میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش دوم

میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان – بخش دوم اظهار نظر و پرسش و پاسخ
شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی ، همایون مهمنش و کورش پارسا
گرداننده: مریم سطوت

Print Friendly, PDF & Email