کبری قاسمی: زمانه برای من نمادی از ایران است

کبری قاسمی، از قدیمی‌ترین اعضای زمانه بازنشسته می‌شود. او هم در بخش مدیریت همراه زمانه بود و هم در تحریریه. تعهد او به زمانه و به آرمان‌های انسانی باعث شد تا لحظه بازنشستگی با زمانه همکاری کند.

کبری قاسمی در تحریریه در حوزه زنان، سیاست، روان شناسی و جامعه شناسی و فرهنگ فعال بود. او با جامعه ایرانیان هلند نیز رابطه‌ای پویا داشت. کبری قاسمی برای ما همواره نماد مثبت اندیشی و امید بوده و هست. حال که بازنشسته می‌شود با او درباره تجربه همکاری اش با زمانه و بازنشستگی گفت و گویی خواهم داشت.

رادیوزمانه

Leave a Reply

Your email address will not be published.