همگامی: نامه ۳۲ نماینده کنست اسرائیل را اقدامی علیه منافع ملی مردم ایران می دانیم و آن را محکوم می کنیم

همگامی نامه ۳۲ نماینده کنست اسرائیل را اقدامی علیه منافع ملی مردم ایران دانسته و آن را محکوم می نماید و از دمکراسی خواهان ایرانی و اسرئیلی می خواهد که با چنین اقداماتی مقابله نمایند. اين نامه اقدامی آشکار برای ایجاد آشوب در کشور ما و علیه صلح در منطقه است. همگامی بر اساس مبانی مصوب خود خواهان برقراری مناسبات عادی بين دو کشور ايران و اسرائیل و کاهش تنش در خاورمیانه است

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *