گفت و گو درباره براندازی و خشونت پرهیزی

براندازی و دشواری خشونت

گفت‌وگوی اکبر کرمی با مزدک لیماکشی

 در میان جریان‌ها ی جای‌گزین جمهوری اسلامی ایران گروهی برچسب براندازی را که جمهوری اسلامی روی منتقدان و مخالفان خود گذاشته‌است، پذیرفته و بر برانداز بودن خود تاکید می‌کنند؛ چنین تاکیدی در مخالفت با اصلاح‌طلبان چنان برجسته و‌ چیره شده‌است که جریان‌ها ی جای‌گزین را دوپاره کرده است. براندازان در برابر اصلاح‌طلبان. براندازان خود در کاربرد خشونت دوپاره می‌شوند؛ براندازان خشونت‌پرهیز و براندازان خشونت‌گرا. اما دش‌واری تنها در این نام‌ها ی مزاحم و بی‌مسما نیست. براندازان خشونت‌پرهیز هرگاه پا ی ایستاده‌گی در برابر جمهوری اسلامی درمیان است، اگر به پرهیز از خشونت و مناسبات آن وفادار هستند، به چه معنا برانداز اند؟ و اگر نه، چرا خود را گرفتار مناسبت‌ها ی پرهیز از خشونت کرده‌اند؟

جدایش کاربرد خشونت برای دفاع از خود در برابر یک حکومت خودکامه و سرکوب‌گر از کاربرد خشونت همانند ریختی از مبارزه ی سیاسی چه نسبتی با این حرف‌ها و صف‌بندی‌ها دارد؟ آیا جریان‌ها ی توسعه‌یافته که به گذار از خشونت در کنش‌ها و واکنش‌ها ی سیاسی رسیده‌اند، باید شهروندانی را که در جهت دفاع از خود (گیریم به خطا) به خشونت کشیده شده اند، محکوم کنند؟ و کنار حکومت ب‌ایستند؟ یا باید با وجود اختلاف ‌ها از حقوق شهروندان در دفاع از خود پشتی‌بانی کنند و مسوولیت گسترش و کاربرد خشونت را به جمهوری اسلامی برگردانند؟

کانال یوتیوب اکبر کرمی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *