گفتگوهای اینترنتی: چشم انداز تقابل تندروها با آقای روحانی

 

با حضور آقایان رضا علوی و تقی رحمانی

روز یکشنبه 28 آگوست ساعت 20:00 به وقت اروپای مرکزی

 در اتاق: Ettehad jomhourikhahan iran

*   *  *

ramani_alavi

 

 

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.