ششمین شماره مجله آزادی اندیشه با موضوع پانصدسالگیِ رفرماسیون

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف بر روی عکس کلیک کنید

سرسخن

عرصه ی نشريه ی آزادی انديشه ، علوم انسانی و اجتماعی است سه جزء درهم تنيدهی علوم انسانی و اجتماعی  و انديشه  و آزادی  همه ی ضرورتِ وجودی و هدفهای نشريه را بيان میکند

ابزارِ کارِ علوم انسانی و اجتماعی کلمه  است و با کلمه  است که دراين علوم نظريه پردازی میشود و به اين معنا، علوم انسانی و اجتماعی علمِ گفتمان  است

کلمه  و گفتمان  در قالبِ انديشه  است که شکل میگيرند و به همان نسبت که انديشه گسترش و به افقهای وسيعتری دست میيابد، کلمه و گفتمان هم با رنگهای متنوع تر و پربارتری جلوه میکنند اما، انديشه نمی تواند گسترش يابد مگر در ميدانِ بیکرانِ آزادی

ازهمين رو، سنگِ بنای نشريه بر پاسداری از آزادیِ بی حصرواستثنای انديشه و بيان است در آزادی بی حصرواستثنا که متفاوت است از آزادیِ بی قيدوشرط؛ که میدانيم آزادی هم قيد دارد و هم شرط بی حصر  به معنایِ حق آدميان است در ورود به همه ی عرصه های هستی و فکر و کندوکاو در آن و بی استثنا  به اين معناست که هيچ انسانی را نبايد در بيانِ نظر و انديشه ی خود باز داشت

ازهمين رو، می خواهيم دريچه ای باشيم گشوده بر افقِ گسترده ی انديشه تا همه ی آنان که دغدغه ی علوم انسانی و اجتماعی دارند و رشد و شکوفایی آن را برای امروز و فردای ايران ضروری می شمرند و معتقد به آزادیِ انديشه و بيان هستند، اين نشريه را از آنِ خود بدانند

هر شماره ی نشريه دارایِ دو بخشِ موضوعِ ويژه  و بخشِ باز  شامل مقاله، نقد، گزارش و است موضوعِ ويژه ی اين شماره به مناسبتِ پانصدسالگیِ رفرماسیون  است

فهرست مطالب

1 بخش موضوعیِ نشریه

فرهاد خسروخاور، محسن متقی هرمنوتیک و خوانش نواندیشان دینی از متن مقدس در ایران معاصر  9

محمدرفیع محمودیان  رفرماسیون از چشم انداز ماکس وبر 62

محمدرضا نیکفر  جای سپاری، تصرف و بازتصرف – بحران در فضل دین و فضیلت کاهنان در هنگامه ورود به عصر جدید  84

حسن یوسفی اشکوری  امکان اصلاح در دین اسلام   118

الیوت آسوده  رابطه ی فاشیسم و مذهب در آلمان میان دو جنگ جهانی 152

2 بخش دوم

یگانه خویی  حق داشتن حق  184

مجتبی مهدوی  چپ مسلمان در سه اپیزود∫ از نخشب تا نوشریعت یها  202

3 در بزرگداشت احمد کسروی

علیرضا منافزاده  احمد کسروی یک درفش، یک دین، یک زبان  230

4 گزارش  نشستِ انجمن آزادی اندیشه تأملی بر اعتراضهای اجتماعی اخیر ایران از دیماه 96 تا دختران خیابان انقلاب

امید منتظری  گزارش  247

5 معیارهای ما در ارزیابی مقاله ها و چگونگی انتشار آنها  256.

ششمین شماره مجله آزادی اندیشه

برگرفته از سایت آزادی اندیشه

اين قسمت در حال حاضر بسته است.