گفتگو پیرامون گسترش بیماری کرونا در ایران

پیرامون گسترش بیماری کرونا در ایران و انکار
و ضعف مدیریت حکومت در هفته های آغازین

گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر حسن زهتاب و مسعود فتحی
پخش سخنان دکتر فردوس جمشیدی رودباری در زمینه شناخت و پیشگیری از کرونا
برنامه پویش – تلویزیون اندیشه

دیدگاه شما؟