میزگرد: اوج گیری دوباره کرونا، تشدید بحران اقتصادی و احتمال ایجاد جنبش های اعتراضی

«میزگرد جمهوری خواهی»

اوج گیری دوباره کرونا، تشدید بحران اقتصادی، احتمال ایجاد جنبش های اعتراضی و موضع جمهوری خواهان

مهمانان: خانم روزا روزبهان و آقایان خسرو قدیری، رضا علوی و مزدک لیماکشی
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Leave a Reply

Your email address will not be published.