«میزگرد: چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟

«میزگرد جمهوری خواهی»
چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟
مهمانان: آقایان همایون مهمنش، علی پورنقوی، هوتن رضایی و مزدک لیماکشی
۲۵ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Leave a Reply

Your email address will not be published.