پيام مرکز همکاری احزاب کردستان ايران به مناسبت اعتصاب موفقيت آميز کردستان

مردم مبارز و آزادیخواه کردستان!
کنشگران، جریانات سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی!

ما انجام پیروزمندانه اعتصاب ھمەگیر و گستردە شما در سراسر کردستان را کە پیام اعتراضی پر قدرت و روشنی است برعلیە اجحافات و ستمگری رژیم ضد مردمی ایران، تبریک می‌گوئیم.

از ھمە فعالان مدنی و سیاسی، نهاد و جمعیت‌ھای داخل و خارج کشور ھمە جریانات سیاسی کردستان کە با ھماھنگی این حرکت سیاسی بزرگ را به نتیجه مطلوب رساندند، قدردانی میکنیم.

از ھمە شخصیت‌ھا و تشکل‌ھای سیاسی، صنفی و مدنی و هنرمندان و کنشگران در سراسر ایران و در شبکەھای اجتماعی، سپاسگزاریم کە بیدریغ پشتیبانی و ھمراھی نمودند.
این تاکتیک و اعتصاب سراسری کردستان سبب شد تا بیشترین همبستگی در میان سراسر مردم ایران و اپوزیسیون داخل و خارج را شاهد باشیم. این دستاورد بزرگی است برای ادامە مسیر اتحاد برای دمکراسی و آزادی و مبارزە برعلیە جمهوری اسلامی و گذر از آن. از ھمگان تشکر میکنیم و این ھماھنگی را ارج می‌نھیم.

ما خواستار این ھستیم کە:

١- ھمە بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و فعالان حقوق زن فوری آزاد شوند.

٢- خواستار مجازات آمران و عاملان قتل ژینا(مھسا) امینی و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.

٣- گشت‌ھای ارشاد برچیدە شوند و حجاب اجباری لغو و پوشش زنان آزاد گردد.

٤- فضای امنیتی موجود در شهرهای کردستان خاتمە یابد.

برای بیان این خواسھا امروز عصر پس از ساعت ١٨ یا ٦ عصر بە وقت تھران تجمعی مسالمت امیز در ھمە شهرها برگزار می‌کنیم و همدلی خود را با ژینا و ھمە زنان تحت ستم ابراز نمودە و یکصدا اعلام می‌کنیم زنان رکن اساسی جامعە و عامل زندگیند و بر تحقق خواست‌ھای جنبش زنان در راە آزادی و برابری تاکید می‌نمائیم.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

٢٨ شھریور ماە ١٤٠۱

عصر نو

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *