گفتگو: پشتیبانی انتقادی از منشور ۲۰ نهاد مدنی در ایران

گفتگو درباره پشتیبانی انتقادی از منشور ۲۰ نهاد مدنی در ایران

شرکت کنندگان: سعید پیوندی، کاظم عمداری و کاظم کردوانی
اجرا کننده: حسن اعتمادی
برنامه رمز پیروزی
کانال یک

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *