همگامی: حملات شیمیایی به مدارس دخترانه توسط عوامل «آتش به اختیار» ادامه دارد

همگامی: حملات شیمیایی به مدارس دخترانه توسط عوامل «آتش به اختیار» ادامه دارد. علی خامنهای به عنوان رهبر حکومت اسلامی مسئول این فجایع است.

همگامی برای جمهوری سک.لار دموکرات در ایران

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *