اصلاح‌طلبان در سراشيبي مقبوليت مردمي

اگر اصلاح‌طلبان همچنان مراقب آبرو و موقعيت و جايگاه خود در ميان مردم نباشند و در حوزه اصلاح و اصلاح‌طلبي برخوردار از يک برنامه منسجم که ناظر بر اصلاح تدريجي کاستي‌ها همراه با شناخت موانع تحقق خواست‌ها و مطالبات ملت و رفع کاستي‌ها در يک پروسه تدريجي نباشند و در قالب يک برنامه شفاف و عملياتي در عمل به آن مبادرت نورزند، طبيعي است که ملت بايد کماکان شاهد اين همه نابساماني و ناکارآمدي مزمن توسط دولت و سايرين باشند. بنابراين صرف اينکه اصلاح‌طلبان پرچمدار اصلاحات باشند و برنامه‌اي براي حرکت‌هاي اصلاحي در کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و نوع اصلاحات موردنياز کشور نداشته باشند، البته که راه به جايي نبرده و در آينده هم نخواهند برد. چراکه اصلاح‌طلبان بايد تا امروز نشان مي‌دانند که مشكلات و معضلات اصلي کشور را چه مؤلفه‌هايي دربر مي‌گيرد و به ترتيب اهميت و اولويت، کدام‌يک از اين مؤلفه‌ها و معضلات پيش‌روي کشور در اولويت برنامه‌هاي اصلاحي آنان قرار دارد. پرسشي که مطرح است اين است که چرا اصلاح‌طلبان در چهار دهه گذشته، حاميان و هواداران پرتعداد خود را در ميانه انتخاب بين بد و بدتر متوقف کرده و عملا درجا مي‌زنند؟ پرسش ديگر اينکه آيا اصلاح‌طلبان تاکنون به گزينه‌هاي ديگري مثل انتخاب بين خوب و خوب‌تر هم انديشيده‌اند؟ پرسش سوم اينکه چرا با اتخاذ سياست‌هاي دنباله‌روانه اصلاح‌طلبان کماکان در ميدان‌هاي ضد اصلاح و اصلاح‌طلبي با رقيبان خصم اصلاحات رقابت کرده و با اين کنش سياسي، مسير حرکت‌هاي اصلاحي را تنگ و تنگ‌تر مي‌کنند و با دست خود هر نوع روزنه اصلاح و اصلاح‌طلبي را يکي پس از ديگري اعم از خرد و کلان آن مسدود مي‌كنند؟ بدون شک اذعان خواهيد كرد که با ادامه سياست‌هاي دنباله‌روانه موردنظر مخالفان اصلاحات که دست اصلاح‌طلبان را در انجام هر نوع حرکت اصلاحي حتي در سطوح خرد بسته و مي‌بندد، طبيعي است که اصلاح‌طلبان به همان ميزان که خود را به جريان راست ملبس به لباس اعتدال و دولت غيرمعتقد به انديشه اصلاح‌طلبي و بي‌توجه به خواست و مطالبات غالب مردم و عمل‌نكردن به قول‌هاي انتخاباتي نزديک كند، به همان ميزان هويت اصلاح‌طلبانه خود را از دست خواهد داد و البته که در عمل هم نخواهند توانست به هيچ نوع اصلاحي حتي در سطح خرد مبادرت كنند و بنابراين از اصلاحات و اصلاح‌طلبان چيزي باقي نخواهد ماند. اصلاحات نيازمند مردان مصلح اهل پرداخت هزينه و خطر و ريسک و مجاهدت در اين راه صعب و دشوار است.

شرق ۱۰ آبان

اين قسمت در حال حاضر بسته است.