برنامه پویش: گفتگو در باره قتل های ناموسی

برنامه پویش 28.06.2020

مهمانان برنامه: آسیه مینی و مهرداددرویش پور

گرداننده: رضا گوهرزاد

Leave a Reply

Your email address will not be published.