طرح قطعنامه همایش ششم اجا پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان.

November 24, 2014

دهسال پس از انتشار بیانیه “برای اتحاد جمهوری خواهان ايران” و تشکیل همایش تاریخی جمهوریخواهان در برلین، سیر حوادث سیاسی در کشور و در راس همه، جنبش سبز مردم ایران برای آزادی و مردم سالاری، نشان دادند که اصول مندرج …

قرار برای وحدت نیروهای جمهوریخواه

November 24, 2014

هدف اولیه اتحاد جمهوریخواهان ایران گردآوردن نیروهای جمهوریخواه ایران زیر یک سقف بوده است. سیاست ما تلاش برای وحدت با نیروهای جمهوریخواهی است که ارزش ها و باورهای مشابه اجا دارند. مبنای ما برای وحدت با دیگر نیروهای جمهوریخواه، اصول …

دعوت برای شرکت در همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران

November 11, 2014

             صاحب نظران و فعالان سیاسی و مدنی را به همایش ششم اتحاد جمهورخوهان ایران دعوت می کنیم! هم میهنان گرامی ، ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در روز های ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ در شهر برلین آلمان برگزار خواهد شد. در این همآیش اوضاع سیاسی کشور، مذاکرات بحران اتمی، تحریم های بین المللی …

طرح سند سیاسی برای همایش ششم اجا

بهروز بيات، بهروز خليق، حبیب پرزین
November 10, 2014

    اتحاد جمهوری خواهان ایران و سياست های آن   اتحاد جمهوريخواهان ايران اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد نیروهای جمهوری‌خواهی است که برای رسیدن به جامعه‌ای دمکراتیک بر مبنای حقوق بشر، برابری حقوقی شهروندان، تضمین حقوق شهروندی همه افراد جامعه تلاش …

پیش نویس سند سیاسی برای همایش ششم اجا

کمیسیون سند سیاسی
November 10, 2014

    پیش نویس سند سیاسی برای همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران 1 مقدمه: اتحاد جمهوری خواهان ایران اتحاد نیروهای جمهوری خواهی است که برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک بر مبنای اصل تفکیک قوای سه گانه، حقوق بشر، و تضمین حقوق شهروندی …