گفتگو پیرامون تحریم انتخابات و شرایط حکومت پس از اعتراضات آبانماه

پیرامون تحریم انتخابات و شرایط حکومت پس از اعتراضات آبانماه.
گفتگو با آقایان: مسعود فتحی ، رضا علوی و بهروز خلیق

 برنامه پویش دوم فوریه ۲۰۲۰

تلویزیون اندیشه

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.