همگامی: دعوت از همه نیروها برای مبارزه متحد بر علیه کشتار و اعدام

جمهوری اسلامی دست به جنایت دیگری زد و ۳ تن از جوانان ایران را اعدام کرد این حکومت تبهکار تصور می کند که با کشتار و وحشت آفرینی قادر خواهد شد که مردم را خاموش سازد و به حیات ننگین خود ادامه دهد اما این جنایت ها ملت ایران را بیش از گذشته برای برچیدن استبداد دینی مصمم خواهد کرد.

همگامی از همه نیرو های سیاسی و اجتماعی باورمند به حقوق بشر می خواهد که متحد و یکپارچه برای پایان دادن به کشتار و اعدام متحد شوند.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *