اعدام سه معترض جنبش «زن، زند گی، آزادی» قتل عمد است

اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی، و صالح میر هاشمی ، از معترضین جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، قتل عمد است. اتحاد جمهوری خواهان ایران به همراه مردم آزادی‌خواه ایران، خامنه ای رهبر حکومت اسلامی را مسئول اصلی کشتار فرزندان ملت ایران می داند و آن را محکوم می کند.
هیات سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *