گفت و گو درباره بازتعریف قرارداد اجتماعی ایران

گفت و گو درباره بازتعریف قرارداد اجتماعی ایران: دموکراسی و حقوق در قرن بیست و یکم

در این پادکست که با حضور سوسن رخش و سعید پیوندی، دو تن از جامعه‌شناسان برجسته، اجرا می‌شود، به بررسی عمیق‌تر اعتراضات اخیر «زن، زندگی، آزادی» در ایران و پیامدهای آن

 می‌پردازیم. توجه ویژه‌ای به نیاز فوری برای دموکراتیزه کردن کشور می‌شود.

موضوعات مورد بحث ما، جنبه‌های حیاتی بازتعریف روابط میان دولت و جامعه در ایران قرن بیست‌ویکم را در بر می‌گیرد. این موضوعات شامل شناسایی نقایص در قرارداد اجتماعی فعلی، چه سلطنتی و چه دینی، و ارائه اصول و حقوق اساسی برای قرارداد اجتماعی مدرن می‌شوند. مضامین کلیدی عبارتند از:

– بررسی نقایص در قرارداد اجتماعی موجود ایران

– اصول و حقوق برای قرارداد اجتماعی مدرن

– نهادینه کردن پاسخگویی

– ارتباط میان حقوق و نمایندگی

این پادکست نمادی از امید و فراخوان برای تحول عمیق است و چشم‌اندازی از ایران را ترسیم می‌کند که با آزادی بدون سلطه، عدالت، و مشارکت مردمی – حکومتی واقعاً مردمی – مشخص شده است.

اجرا کننده: پویان اصلانی

کانال ایران، زندگی، آزادی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *