1 14 15 16

توانايىِ انديشيدن يعنى فلسفى انديشيدن بر فرايند شَوَند

يكروز اولاد اعظمى
January 17, 2012

فلج و فلاکتِ نيروى انديشيدن معنايش گوش بفرمانىِ انسان در قالب هاى اعتقادىِ متعين شده است. يعنى در انتظار فرمان نشستن و به سيطره بردن فضاى زندگى و اميال هاى خود به مواد فرمان رسيده، مانند ده فرمان موسىٰ و …