درباره انتخابات آزاد

مهدی فتاپور

کاظم جان در جمعبندی تو یک برخورد مورد توجه قرار نگرفته. من در اینجا این برداشت از استراتژی و انتخابات آزاد را مینویسم

انتخابات آزاد یکی از اهداف استراتژیک اجاست که مجموعه به هم پیوسته آن در بیانیه ده ماده‏ای اجا منعکس گردیده. در سالهای اخیر بدلیل رشد تمایل به مشارکت در حیات سیاسی بالاخص توسط اقشار میانی این خواست مورد توجه وسیعتری قرار گرفت و بهمین دلیل درست آنست که بعنوان خواست مرکزی نیروهای دمکرات مورد تاکید قرار گیرد. امروز در این راستا خواست مشخص تامین پیش شرط های انتخابات آزاد و تامین آزادی انتخابات میتواند همسو کننده وسیعترین نیروهای خواهان تحول باشد.

استراتژی اجا تکیه بر جنبش های مدنی، تلاش برای تحقق رفرمهایی که بتواند در وضعیت زندگی مردم و یا باز شدن فضای سیاسی موثر باشد و تلاش برای تغییرات بنیادین سیاسی و تحقق اهداف استراتژیک اجا با کمترین تلاطم های اجتماعی است

توضیحات :

1 – من در رابطه با خواست های مشخص امروز تامین آزادی انتخابات را ذکر کردم و هدفم تاکید بر نسبی بودن آزادی انتخابات و روند تامین آنست. شاید بتوان واژه بهتری در این رابطه بکار برد

2 – خواست های استراتژیک دیگر ما که در ده ماده همایش اول منعکس گردیده مثلا رفع تبعیض یا غلبه بر فساد یا تعدیل شکافهای اجتماعی زیر مجموعه خواست انتخابات آزاد نیست. مبارزه برای تحقق این خواسته ها نباید تحت الشعاع مبارزه برای انتخابات آزاد تلقی شده یا بگونه ای بر خواست آزادی انتخابات تاکید گردد که این تصور بوجود آید پیگیری آنان بدوران پس از تحقق انتخابات آزاد موکول میگردد

3 انتخابات آزاد و خواسته های مشخص ناشی از آن که ذکر شد، در شرایط کنونی وِیژگی مرکزی یافته این تصور که یک خواست استراتژیک میتواند همواره نقش مرکزی در خواسته های ما داشته باشد نادرست است و میتواند مثلا در شرایطی مقابله با خطر حمله نظامی یا ماجراجویی در سیاست خارجی یا مقابله با تبعیض نقش جدیتر و وحدت بخش تری ایفا کند

4 اگر برای اجا و سازمانهای سیاسی مشابه خواست آزادی انتخابات میتواند خواستی وحدت بخش باشد؛ این الزام برای همه جریانهای سیاسی وجود ندارد که ضمن پذیرش وحدت و همراهی حول این خواست اولویت های مشابه ما داشته باشند. مثلا جریانهای سیاسی موضوعی مثل جمعیت همگرایی زنان یا احزاب قومی ضمن تاکید بر انتخابات آزاد نمیتوانند مرکز مبارزه شان مبارزه با تبعیض نباشد ویا برای جریانات چپ مبارزه با فساد و شکافهای اجتماعی اولویت و یا یکی از اولویت هایشان نباشد.

5 تحقق خواست استراتژیک ما در پیشبرد تحولات بنیادین با کمترین تحولات اجتماعی نیازمند شکل دهی اعتماد بین نیروهای اجتماعی سیاسی است. این اعتماد باتکا رابطه و وزن پایه های اجتماعی این جریانات میتواند شکل گیرد. تلاش برای شکل دهی به این اعتماد یکی از اجزا این استراتژی است و در ضمن هر اقدامی که با انگیزه جلب اعتماد مخالفین به تشتت و بی اعتمادی درون نیروهای جمهوریخواه یا نزدیکان آن بیانجامد علیه شکل دهی اعتماد عمل میکند. این امر هم در مورد نیروهای درون حاکمیت و هم در رابطه با نیروهای اپوزیسیون ولی مخالف اهداف و استراتژی ما صادق است

6 در جهان به هم پیوسته امروز کسب حمایت جهانی از تحولات دمکراتیک ضرور است. در این راستا هم اقداماتی که به بی اعتمادی یا بدتر از آن شکل دهی دیوارهای غیر قابل گذر میان نیروهای سیاسی اجتماعی کشور منجر شود با استراتژی ذکر شده مغایر است

7 موقعیت سیاسی اجتماعی کشور و حاکمیت آن زاینده جریانات خواهان رفرم در درون و پیرامون حاکمیت ایران است. وجود چنین جریاناتی حتی معتدلترین آنان برای تحقق استراتژی فوق الذکر ضرور و اقدامات آنان تا آنجا که در دفاع از رفرمهایی باشد که بتواند تغییرات محسوسی را در راستاهای ذکر شده موجب گردد مورد تایید ماست

8 شکافهای عمیق اجتماعی کشور به شکل گیری مداوم جریانهایی که به شعارها و شیوه های رادیکال تر مبارزه اعتقاد داشته باشند منجر میشود. عملکرد چنین جریانهایی تا آنجا که به توضیح شکافهای اجتماعی و بسیج نیرو برای غلبه بر آنان است مثبت و مورد تایید ماست و آنجا که علیه مبارزات و تحولات آرام است علیه این استراتژی است. رابطه، دیالوگ و تلاش برای تقویت همسویی با این نیروها میتواند بسود تحولات آرام اجتماعی باشد

9 اجا برای مبارزه قانونی و نیمه قانونی (اشکالی از فعالیت که هنوز رسمیت قانونی نیافته ولی در عمل پذیرفته و اجرا میشود) میکوشد. در این راستا هم تلاش برای جلب حمایت تحقق این حق و هم احتراز از کلام و اقداماتی که بتواند در آینده تحقق این امکان را دشوار سازد لازم است

10 چگونگی روندهای آینده و گذار ناروشن است و ما بر تکیه بر اصول استراتژیک خود در برابر هر شرایط واکنش مناسب را نشان خواهیم داد. تعمق در امکانات مختلف گذار تنها برای آمادگی در برابر هر شرایطی و نه محدود کردن خود بیک فرم آن مثبت است

********

اين قسمت در حال حاضر بسته است.