درباره انتخابات آزاد

حبیب پرزین:

آیا کشوری وجود دارد که بدون انتخابات آزاد به دمکراسی رسیده باشد؟

رضا سیاوشی عزیز

خوشحالم از اینکه به این بحث پیوستی، چون ممکن است بعضی نکات ناروشن حل بشوند. من چندسوال دارم

آیا کشوری وجود دارد که بدون انتخابات آزاد به دمکراسی رسیده باشد؟

چگونه میتوان بدون انتخابات آزاد به دمکراسی رسید؟ یا آلترناتیوهای انتخابات آزاد چه هستند؟

آیا فقط یک استراتژی انتخابات آزاد وجود دارد، یا استراتژیهای متفاوت انتخابات آزاد وجود دارد

چرا طرح بابک به استراتژی انتخابات آزاد نزدیک است اما طرح فرخ نیست؟ این قضاوت بر اساس مقایسه با کدام الگوی شناخته شده آکادمیک یا تاریخی صورت گرفته؟

*******************

اين قسمت در حال حاضر بسته است.