اعتراضات دی ۹۶ چه آینده‌ای دارد؟

کلی‌گویی‌های روحانی در هیئت دولت نشان داد که طرح و ابتکاری برای پاسخ به مطالبات اقشار جان به لب رسیده ندارد. رو به خشونت رفتن تجمعات در بسیاری نقاط نیز نشان می دهد که یاس و خشم در حال فوران مردم معترض شدیدتر از آن است که جایی برای توجه به توصیه ها و تجارب تاریخی بگذارد. بی سر و […]

» ادامه

ایران آبستن انقلابی دیگر؟

یکی از ویژه گی های بیشتر شورش های اجتماعی، خیزش یا انقلاب ها خصلت غافلگیرانه و غیرمترقبه جرقه های انفجاری آن است. هیچ اشاره، تحلیل و هشداری درباره خطرات نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زمینه ساز بروز چنین شورش هایی به معنای پیش بینی وقوع رخداد هایی از این دست نیست، بلکه در بهترین حالت به فهم چرایی آن […]

» ادامه

کدام لحظه؟ کدام جرقه؟

کدام اتفاق ناگهانی در زمینه قیمت‌ها یا مصارف عمومی در ایران پیش امده یا کدام برخورد ویژه با آزادی‌ها، که خاطر عمومی را چنان جریحه‌دار کرده است که در اشکال کمتر دیده شده به خیابان‌ها رو کنند؟ حتا نمی‌توان گفت که روند تورم به اشکال تجربه شده‌ی گذشته هم‌چنان صعود کرده است که ادامه وضعیت مادی و معیشتی را غیرممکن […]

» ادامه

این یک جنبش است

توضیح نگارنده: یادداشت زیر صرفا یک نگاه تحلیلی صرف به ماجراهای اخیر ایران و فارغ از هرگونه جهت‌گیری و ارزش‌داوری در این‌باره است. همچنین گزاره‌ها همگی به گونۀ نسبی و احتمالی و بی‌ادعای قطعیت بیان شده‌اند. *** به نظر می‌رسد سلسله رخدادهای بی‌سابقۀ اخیر در ایران زلزله‌ای سیاسی است که از دو جهت به زمین لرزه‌های اخیر شباهت دارد. نخست گسترۀ […]

» ادامه

دموکرات ها و جنبش خیابانی مردم

گرچه همه تحلیل گران جدی اوضاع ایران هشدار می دادند که چراغ های قرمز در اقتصاد ایران روشن شده اند و کارد فقر به استخوان مردم نزدیک شده است و در نتیجه، اگر تمهیداتی اتخاذ نشود، باید منتظر سر برآوردن شورش های گرسنگان بود، اما کمتر کسی می توانست پیش بینی کند که تحریکی در مشهد، آتشی را شعله ور […]

» ادامه
1 6 7 8