سقوط قذافی، درس عبرتی برای مستبدان کشور ما!

با سقوط حکومت معمر قذافی دیکتاتور لیبی، بساط حکومت خودکامۀ دیگری در منطقه برچیده شد. موج خیزش هایی که علیه دیکتاتوری و حکام مادام العمر در منطقه سر برآورده است، بعد از بن علی در تونس و مبارک در مصر، قذافی را هم در آستانه پایان قرار داده است. اتحاد جمهوریخواهان ایران پایان دیکتاتوری معمر قذافی را به همۀ آزادیخواهان […]

» ادامه