گزارش تصمیمات سومین همایش

اتحاد جمهوری خواهان ایران سومين همايش اتحاد جمهوريخواهان در روزهای ۲۵ تا ۲۷ مه ۲۰۰۷ در شهر برلین برگزار شد.  طی این سه روز، شرکت کنندگان همایش به تمامی موارد پیش بینی شده و نیز قرار هائی که در جریان همایش مطرح شدند  رسیدگی و تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند. اوضاع سیاسی و سیاستهای ما: در رابطه با تحلیل اوضاع […]

» ادامه

گزارش سومین همایش

                      اتحاد جمهوری خواهان ایران سومين همايش اتحاد جمهوريخواهان در روزهای ۲۵ تا ۲۷ مه ۲۰۰۷ در شهر برلین برگزار شد.  طی این سه روز، شرکت کنندگان همایش با توجه به حجم کاری که در برابر خود داشتند با شرکت فعال در مباحث به تمامی موارد پیش بینی شده و نیز قرار هائی که در جریان همایش مطرح شدند، پرداختند. […]

» ادامه

قرار درباره مدل اقتصادی ایران آینده

برای حفظ ویژه گی هائی که ضرورت اتحاد ما هستند و با تاکید بر اقتصاد بازار، احترام به مالکیت خصوصی، توجه به نقش عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت ها در رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و نیز اهمیت نگاهی مبتنی بر منافع ملی به فرایند جهانی شدن، از تبدیل هر گونه مدل اقتصادی لیبرال دموکراتیک، […]

» ادامه

اقوام و مبحث ملی درایران

قطعنامه مقدمه ـ این قطعنامه، با الهام از و بر پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن؛ اعلامیه حقوق افراد و اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی، مصوب 18.12.1992 مجمع عمومی سازمان ملل؛ و ماده 27 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل تدوین شده است . 1 – ایران کشور همه […]

» ادامه

در حمایت از مبارزات زنان

پیام همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان ایران در حمایت از مبارزات زنان جنبش گسترده زنان ایران برای تضمین حقوق برابر و بویژه زدودن تبعیض های جنسیتی از قوانین کشور یکی از محورهای عمده مبارزات مردم کشور ما برای رسیدن به یک نظام دمکراتیک حقوقی است. مبارزات زنان درون کشور بیش از هرزمان منسجم و هدفمند می‌شود، و در همین حال […]

» ادامه

اساسنامه اتحاد جمهوری خواهان ايران مصوبه همايش برلین (مه ۲۰۰۷)

   مصوبه همايش برلین (مه ۲۰۰۷) 1- اتحاد جمهوری‌خواهان ایران اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واستقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر درایران مبارزه می کند. اتحاد جمهوری خواهان ایران برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی […]

» ادامه

اوضاع سياسی کشور و سياستهای ما

                        برای آزادی، دمکراسی، صلح و امنیت اجتماعی اوضاع سياسی کشور با حدت يافتن چالش بين جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، با تشديد بحران اقتصادی و بحران کارائی و برآمد جنبشهای اجتماعی، وضعيت جديدی در صحنه سياسی کشور در حال شکل گيری است. وضعيت سياسی کشور در شرايط کنونی […]

» ادامه