فدراليسم و مسائل قومی

۱ ژانویه ۲۰۰۴ فدراليسم بعنوان راه حل مسئله قومی در ايران، از بيست سال قبل يعنی از اوايل دهه شصت مطرح شده است. اين برنامه بيش از اينكه به مسايل و نيازهای مشخص اقوام ايرانی مربوط باشد، تحت تاثير شرايطی كه آن زمان در كردستان بوجود آمده بود، مطرح گرديد. مقاومت كردستان در مقابل حكومت مركزی اساسا جنبه مذهبی داشت. […]

» ادامه