پیام هیئت سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران به کنگره سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دوستان و اعضای محترم سازمان های جبهه‌ ملی ایران‌ در خارج از کشور،
شما امسال روز اول کنگره خود را به ۱۲ سالروزدکتر محمد مصدق اختصاص داده اید. دکتر مصدق برای مردم میهن ما سمبل مقاومت, قانون مداری و دمکراسی است . او یک دمکرات بود و به عهد خود با مردم وفادار ماند. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲تا به امروز به عنوان لکه ننگی بر چهره مستبدان باقی مانده است و هنوز می‌توان از آن بسیار آموخت. شاید یکی‌ از مهمترین آموزه های آن در ک ضرورت اتحاد همه نیروهای دمکرات است. اگر در آن زمان همه نیروهای سیاسی با درکی نسبتا واحد از اوضاع سیاسی و اجتماعی به چنین ضرورتی رسیده بودند، شاید امروز ایرانی دیگر داشتیم . خوشبختانه امروز شاهد ابعاد تازه ای از جنبشهای اجتماعی در دنیا هستیم که بنا‌ به رشد خوداگاهی دمکراتیک در تمامی دنیا و تکامل دمکراسی به عنوان یک ایده هنجاری حقوق بشر و همچنین ارتباط نزدیکتر بین انسانها توسط رسانه های الکترونیکی به پیروزی بر استبداد حاکم نایل میشوند. اما همه ما میدانیم که ایران ما امروز در شرایط کاملاویژه ای است. زندانها ی جمهوری اسلامی پر از فعالان جنبش سبز دمکراتیک است. سیاست استبداد و سرکوب ادامه دارد و حتی روز به روز بر شدت آن افزوده میشود. اتحاد جمهوری خواهان ایران در بیانیه اخیر خود از ولی فقیه آقای خامنه ای به عنوان مسئول اصلی‌ این سرکوب ها یاد کرده است. در آن بیانیه نیز اشاره شده است که جريان‏ها و باندهای درون حکومت دارای رویکرد توتاليتر و اقتدارگرا هستند و در مقابل جنبش سبز یکپارچه در کنار هم قرار دارند . اختلافات درون حکومت جمهوری اسلامی شرایط تازه ای را برای فعالین جنبش سبز ایجاد کرده است. جنبش سبز، جنبشی است که در وهله نخست از نظر اجتماعی یک معیار اخلاقی گذاشته است: این جنبش علیه دروغ دستگاه حکومتی به رهبری احمدی نژاد و خامنه ای به پا خواسته و با شعار „رای من کو“ میلیونها نفر را به خیابان کشانید.این جنبش تا به امروز با خصلت مسالمت آمیز خود به دنبال راههای رفرمیستی برعلیه استبداد است. اهداف جنبش سبز به هیچ وجه علیه یک گروه اجتماعی نیست بلکه اولین هدف این جنبش آزادی از استبداد است. تنها در یک جامعه فارغ از استبداد میتوان‌ به امکان شکوفایی دمکراسی دست یافت. بنابراین با توجه به تجربه اخیر کشورهای افریقای شمالی پیروزی بر استبداد حاکم به مفهوم یک پیروزی قطعی برای دمکراسی نیست، بلکه این تنها یک شرط ضروری برای فراهم آوردن امکانات آن است. برپایی و پایداری دمکراسی پروسه ای است که با مشارکت نزدیک همه نیروهای ترقی خواه امکان پذیر خواهد بود .جنبش سبز محصول روند سی ساله حاکمیت مقتدرانه است. اگر این جنبش امروز دوران رکود خود را می‌ گذارند ، می‌ تواند هر لحظه دوباره به صعودی تازه برسد. به این دلیل همه ما دراپوزیسیون و رهبری جنبش باید اینبار با هشیاری تمام از فرصت های جدید استفاده کنیم . .ظاهراً رژیم جمهوری اسلامی در سیاست سرکوب علیه جنبش سبز خود را تا حدی موفق میبیند، که تجارب سرکوب خود را به کشورهای دیگر نظیر سوریه صادر میکند. اما تجربه جنبش ها در دنیا نشان داده است، که مردم اگر نه برای عدالت و آزادی بلکه علیه استبداد و بی عدالتی برمیخیزند و اگر بر خیزند دیگر فرصتی برای حامیان استبداد نخواهد بود. فرصت ها همچون ابرهای آسمان در حال رفتن هستند و دیگر باز نمیگردند.
آری دوستان، در چنین شرایطی سومین کنگره جبهه ملی‌ در خارج از کشور برگزار میشود. ماتشکیل این کنگره را به شما تبریک میگوییم و برای شما بهترین آرزوها را داریم. ما مصوبات و نتایج این کنگره را به دقت دنبال خواهیم کرد، زیرا نام جبهه ملی ‌که با نام مصدق ها، فاطمی ها و بسیاری دیگربزرگان گره خرده است و تاریخ پر فراز و نشیب حضور بیش از نیم قرن در حیات سیاسی- اجتماعی ایران را دارد، همواره افتخار بزرگی برای مردم میهن ما بوده ، هست و خواهد بود.
پیروز باشید !

هیئت سیاسی – اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
خرداد ۱۳۹۰

Print Friendly, PDF & Email