قرار برای وحدت نیروهای جمهوریخواه

هدف اولیه اتحاد جمهوریخواهان ایران گردآوردن نیروهای جمهوریخواه ایران زیر یک سقف بوده است. سیاست ما تلاش برای وحدت با نیروهای جمهوریخواهی است که ارزش ها و باورهای مشابه اجا دارند. مبنای ما برای وحدت با دیگر نیروهای جمهوریخواه، اصول مندرج در بیانیه «برای اتحاد جمهوریخواهان ایران»(۱۳۸۲ – ۲۰۰۳) است.

همآیش ششم با استقبال از «فراخوان برای وحدت جمهوریخواهان» سازمان «همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران»، خواستار وحدت با این سازمان است. نقطه عزیمت ما برای وحدت اسناد پایه دو سازمان (اصول مندرج در بیانیه اجا و منشور هجا) است. بیانیه وحدت با توافق نمایندگان دو سازمان تدوین خواهد شد.

همایش ششم هیات سیاسی اجرائی را موظف به اجرای این قرار می کند.

 بهروز بیات، فرزانه عظیمی، مسعود فتحی و مهدی فتاپور

Print Friendly, PDF & Email