اساسنامه پیشنهادی کمیسیون اساسنامه به همایش ششم

 توضیح: مبنای این پیشنهاد اساسنامه مصوب همایش سوم می باشد.

پیشنهادات جدید با حروف درشت برجسته شده اند

۱اتحاد جمهوری‌خواهان ایران( اجا)

اجا تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و استقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر درایران مبارزه می کند. اجا برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی به اتحاد هرچه گسترده‌تر جمهوری خواهان تلاش می‌ورزد.

اجا، به مثابه یک سازمان سیاسی مستقل عمل می کند و از ساختار تشکيلاتی متناسب با آن برخوردار است.

۲مبانی و ساختار تشکیلاتی

۱۲اجا به مثابه تشکلی باز ودموکراتیک، وجود گرایش های نظریسیاسی و شکل گیری کارپایه ها و فراکسیون های سیاسیاجتماعی در درون خود را می پذیرد. و رعایت این حقوق را ازمبانی تشکیلاتی اجا وبرای پایداری مناسبات سالم درونی آن، ضروری می داند.

۳عضو اجا

۱۳هر شهروند ایرانی که اصولمندرج در« بیانیه اجا» را بپذیرد و مایل به همکاری با اجا باشد و حق عضویت بپردازد، عضو اجا است.

۲۳–  عضویت در اجا مشروط به درخواست کتبی فرد و اعلام وصول و موافقت مسئولان اجا است.

۳۳اعضا اجا میتوانند در سازمانهای سیاسی و دمکراتیک همسو با اجا عضویت داشته باشند.

۴حقوق عضو

۱۴انتخاب کردن و انتخاب شدن درهمایش های سراسری و درهمه ارگان ها ونهادهای اجا.

۲۴شرکت در واحد‌های محلی و گروه های کار.

۳۴تشکیل گروه نظریسیاسی مقطعی یا درازمدت و نیزتشکیل فراکسیون علنی.

۴۴استفاده از امکانات “اجا” برای رساندن نظریات و مواضع خود به دیگران و ترویج و تبلیغ آنها.

۵۴اطلاع و کسب گزارش از کلیه فعالیت‌های ارگان های منتخب و گروه‌های کار اجا.

۵وظایف عضو

۱۵مشارکت در فعالیتهای اجا و کمک به پیشبرد کارپایه سیاسی آن.

۲۵با حفظ حقوق اقلیت مندرج دراساسنامه، تصمیم‌های ارگا ن ها را محترم شمارد و رعایت کند.
تبصره: درموارد مشخصی که عضوی با سیاست معین یا اقدامی مشخص مخالف باشد، موظف به اجرای آن نیست. ارگان ها نیز می باید از واگذاری ماموریت به عضوی که با آن مخالف است، خودداری کنند.

۳۵–  پرداخت منظم حق عضویت.

۶همایش سراسری

۱۶بالاترين ارگان سياست گذاری و تصميم گيری در اتحاد جمهوری خواهان ايران همايش سراسری است. همايش سراسری اسناد و برنامه های کلان سياسی و تشکيلاتی را به تصويب می رساند.

تبصره: هر گونه تغییر در منشور اجا نیازمند ۷۰ در صد آرای نمایندگان صاحب حق رای درهر همایش است.

۲۶همایش سراسری عادی حداقل هر دو سال یکبار، با دعوت از عموم اعضای “اجا” توسط شورای هماهنگی تشکیل می شود.

۳۶همایش سراسری فوق‌العاده به ابتکار شورای هماهنگی یا به درخواست یک سوم از اعضای “اجا” تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: آئین‌نامه همایش سراسری در آئین‌نامه “اجا” ضبط است.

تبصره ۲ : کسانی درهمایش حق رای دارند که حداقل از شش ماه قبل از آن به عضویت “اجا” پذیرفته شده باشند.

۴۶همایش به صورت باز برگزار می‌شود و جریان جلسات آن همزمان از طریق رسانه‌ها پخش می‌شود.

۵۶همایش سراسری شورای هماهنگی وهیات داوران را بر می گزیند.

تبصره : کسانی حق انتخاب شدن در شورای هماهنگی و هسا را دارند که حداقل یک سال عضو اجا بوده باشند.

۷شورای هماهنگی

۱۷شورای هماهنگی، که بالاترین نهاد رهبری درفاصله‌ی دو همایش سراسری است، مسئولیت سیاست گذاری و هدایت عمومی و کنترل فعالیت‌های “اجا” و ارگان‌های آن تا همایش بعدی را برعهده دارد.

۲۷تصویب نهایی سیاست های کلان و راهبردی درفاصله دو همایش که ازسوی هیات سیاسیاجرائی یا گروه های کار تهیه و تدوین می شوند، برعهده شورای هماهنگی است.

این تصمیمات در صورت داشتن آرای مثبت دو سوم  اعضای شورا ، مصوب محسوب می شوند.

۳۷شورای هماهنگی می‌تواند از راه همه ‌پرسی، تصمیم‌ها و طرح های سیاسی و عملی مهمی را اتخاذ کند که در مصوبات همایش سراسری پیش‌بینی نشده باشند و یا فرصت پرداختن به آنها در همایش نبوده باشد.

۴۷جلسات شورای هماهنگی حداقل هر دو ماه یک بار به صورت حضوری یا اینترنتی و یا امتزاج این دو تشکیل می شود. جلسات فوق العاده شورا می تواند به درخواست هیئت سیاسیاجرائی و یا هیئت رئیسه شورا و یا یک سوم اعضا شورای هماهنگی فراخوانده شود.
۵۷انتخاب هیات رئیسه و هیات سیاسیاجرائی، برعهده شورای هماهنگی است.

۱۵۷شورای هماهنگی موظف است حد اکثر تا دو ماه پس از همایش، هیات سیاسی ـ اجرائی جدید را انتخاب کند. تا انتخاب « هیئت سیاسی – اجرایی» جدید، اداره امور جاری برعهده « هیئت سیاسی– اجرایی» قبلی است.

۶۷نحوه انتخاب (و یا ترمیم) شورای هماهنگی

با توجه به نظرات مختلف اعضای کمیسیون روی این موضوع، این بخش در کمیسیون منتخب همایش و با توجه به مباحث همایش پیگیری خواهد شد

۷۷اعضاي شوراي هماهنگي حق دارند درجلسات هیات سياسياجرايي – به صورت مستمع آزاد و بدون حق رای حضور بیابند. هیات سياسياجرايي موظف است به اين منظور، زمان جلسات عادي خود را با قید دستور جلسه، ازقبل به اطلاع شوراي هماهنگي برساند. هیات سیاسیاجرائی مجاز به برگزاری جلسات فوق العاده، بدون حضور اعضای شورای هماهنگی است. گزارش همه جلسات عادي و فوق العاده هیات سیاسیاجرائی به هيئت رئيسه، وازاين طريق، به شوراي هماهنگي ارائه مي شود.

 
۸ – هیات رئیسه شورای هماهنگی:

۱۸شورای هماهنگی از بين خود يک هيئت رئيسه 3 نفره را برای سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعاليت ارگان ها انتخاب می کند.

۲۸هيئت رئيسه شورای هماهنگی، سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعاليت ارگان ها را برعهده دارد. تدوین آئین نامه کار شورای هماهنگی، فرا خواندن جلسات دوره ای و فوق العاده شورای هماهنگی، تعیین دستور جلسه در همکاری با هیات سیاسیاجرائی و اداره نشست های شورا و اطلاع رسانی در درون شورا نیز از مسئولیتهای این هیات است.

۳۸به درخواست حد اقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی، انتخاب هیات رئیسه تجدید می شود. این درخواست می باید لا اقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسانده شده باشد.

۹هیات داوران:

همایش سراسری سه نفر را ازمیان اعضای اجا به عنوان هیات داوران انتخاب می کند. هیات داوران وظیفه نظارت دقیق بر امر رعایت موازین اساسنامه در تصمیم گیری های ارگان ها و تفسیر اساسنامه در موارد مورد اختلاف را برعهده دارد. اضافه بر آن، حل اختلافات پیش آمده میان اعضا و یا ارگان ها و نهادها از وظایف هیات داوران است.

تبصره: در صورت وجود کاندیدا، حداقل ۳۰ درصد هیئت داوران از زنان تشکیل می شود.

۱۰هیات سیاسیاجرائی

۱۱۰هیئت سیاسیاجرائی، مسئولیت هدایت و مدیریت سیاسیتشکیلاتی اجا و پیشبرد سیاست‌ها و برنامه عمل مصوب همایش و نیز تصمیمات اجلاس شورای هماهنگی را درفاصله دو همایش برعهده دارد.

۲۱۰هیئت سیاسیاجرایی، اتحاد جمهوری خواهان را در مذاکرات و مباحثات و مجامع ملی و بین‌المللی نمایندگی می‌کند و نظارت و کمک به پیشرفت پروژه‌های گروه‌های کار و هماهنگی بین آنها و هماهنگی واحدهای محلی را بر عهده دارد.

۳۱۰هیات سیاسیاجرائی در برابر شورای هماهنگی پاسخگو است.

۴۱۰تهیه و تدوین اسناد پایه‌ای برای تصمیم گیری در مسائل مهم سیاسی و تشکیلاتی و تدارک سیاسینظری جلسات شورای هماهنگی از وظایف هیات سیاسیاجرایی است.

۵۱۰شورای هماهنگی با رای مخفی، اعضای هیئت سیاسیاجرایی را از میان اعضای خود، انتخاب می کند.

۶۱۰ انتخاب هیات سیاسیاجرائی حداقل سالی یکبار از سوی شورای هماهنگی تجدید می شود. این امر میتواند به درخواست حد اقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی صورت بگیرد. مشروط بر این که لااقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسیده باشد.

۷۱۰ سخنگو: شورای هماهنگی از میان اعضای هیأت سیاسی – اجرائی يک نفر را به عنوان سخنگو انتخاب می کند.

۸۱۰ تصمیمات هیئت سیاسیاجرایی که جنبۀ پروسدوری ندارند یا برای روال امور جاری نباشند، با اکثریت دو سوم آرای کل اعضای آن مصوبه محسوب شده و قابلیت اجرایی دارد.

تبصره: هر فرد فقط میتواند حداکثر دو دوره متوالی در هسا عضویت داشته باشد .

۱۱گروه های کار و واحدهای منطقه ای

۱۱۱فعاليت اتحاد جمهوری خواهان بر پايه شکل گيری گروه های کار و واحدهای منطقه ای استوار است.
۲۱۱گروه های کار شامل دو دسته اند. دسته اول گروه های کاری که پيش برد امور سياسی و تشکيلاتی جاری “اجا” را برعهده دارند و يا برای پژوهش در زمينه های تخصصی معين از سوی ارگان های مسئول تشکيل می شوند. اين دسته از گروه های کار در ارتباط و تحت مسئوليت ارگان های رهبری فعاليت می کنند و بنا به شرايط و نيازهای “اجا” می توانند افزايش يا کاهش يابند. دسته ديگر گروه های کار داوطلبانه اعضا برای پيش برد خلاقانه برنامه و سياست های “اجا” در مناطق مختلف و نيز تقويت دانش و آگاهی های سياسی در مجموعه “اجا” می باشد. (*)

تبصره۱عضویت اعضای گروه های کاری در شورای هماهنگی و حتی اتحاد جمهوری خواهان الزامی نیست.

۳۱۱اعضای اتحاد جمهوريخواهان درکشورها، مناطق و شهرهای مختلف می توانند برای سازماندهی فعاليت های سياسی و بحث و بررسی مسائل مورد علاقه ، واحدهای محلی را تشکيل دهند. واحدهای محلی دارای نقش مهمی در گستردگی و اثربخشی فعاليت های “اجا” در خارج از کشور می باشند. این واحدها علاوه بر ابتکارات مستقل محلی، درارتباط و تعهد متقابل با ارگان های مسئول قرار می گيرند. (*)

۴۱۱کمیته های محلی امکان معرفی خود و فعالیت با نام جمهوری خواهان محل را دارا می باشند. کمیته های محلی در محیط جغرافیائی فعالیت های سیاسیفرهنگی خویش، و درمناسبات با سایر نیروهای سیاسی محلی خود گردانند.

۱۲منابع مالی

۱۱۲نيازهای مالی اتحاد جمهوری خواهان ايران از طريق سهم عضويت، فعاليت های مالی مستقل “اجا”، و کمک های مالی داوطلبانه که بدون ايجاد تعهد و وابستگی سياسی و با شفافیت کامل باشند، تامين می گردد.

۲۱۲–  ارگانهای مسئول، گزارش دقیق درآمدها و هزینه ها و گردش کامل کار مالی “اجا” را، همراه با اسناد مالی، در اختیار ناظر مالی می گذارند.

۱۳آئين نامه های اجرائی

۱۱۳نحوه اجرای سياست های تشکيلاتی مندرج دراساسنامه از جمله در مواردی که با علامت ستاره (*) مشخص شده است، توسط آئين نامه هائی که از طرف ارگان های مربوطه تنظيم و به تصويب شورای هماهنگی می رسد، مشخص می گردد.

۱۳۲آئین نامه عمومی اجا توسط شورای هماهنگی تنظیم و توسط همایش سراسری تصویب می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email