برنامه مشترک پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران و اتحاد جمهوریخواهان

بخش اول: “در بزرگداشت روز جهانی کارگر”
 
  سخنران: آقای مهدی کوهستانی ؛ فعال جنبش کارگری  در ایران ؛ کانادا و مشاور کنفدراسیونهای بین المللی  کارگری
 
بخش دوم : “جامعه مدنی و فرایند دموکراتیک سازی در ایران”
 
سخنران: دکتر سهراب رزاقی ؛  فعال جامعه مدنی و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
    
تاریخ: یکشنبه ۲۹ آوریل
 
زمان :  ۵-۲ بعداز ظهر به وقت شرق امریکا؛ ۱۱-۸ شب به وقت اروپای مرکزی؛   ۱۰:۳۰ شب به وقت ایران
 
مکان: اتاق پالتاک   2 Secular Democracy For Iran
      
برگزار کننده گان : گروه پالتاک “اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران” و” اتحاد جمهوری خواهان ايران”  
Print Friendly, PDF & Email