اساسنامه اتحاد جمهوری خواهان ايران مصوبه همايش برلین (مه ۲۰۰۷)

 

 مصوبه همايش برلین (مه ۲۰۰۷)

1- اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واستقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر درایران مبارزه می کند. اتحاد جمهوری خواهان ایران برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی به اتحاد هرچه گسترده‌تر جمهوری خواهان تلاش می‌ورزد.
اتحاد جمهوری خواهان ایران، به مثابه یک سازمان سیاسی مستقل عمل می کند و ازساختار تشکيلاتی مناسب با آن برخوردار است.

2- مبانی و ساختار تشکیلاتی
1.2- اتحاد جمهوری خواهان ایران به مثابه تشکلی باز ودموکراتیک، وجود گرایش های نظری- سیاسی وشکل گیری کارپایه ها وفراکسیون های سیاسی- اجتماعی دردرون خودرا می پذیرد. و رعایت این حقوق را ازمبانی تشکیلاتی اتحاد جمهوری خواهان ایران وبرای پایداری مناسبات سالم درونی آن، ضروری می داند.

3- عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران
1.3- هر شهروند ايرانی که اصول مندرج در« بیانیه اتحاد جمهوری خواهان ایران» را بپذيرد و مایل به همکاری با اتحاد جمهوری خواهان ایران باشد و حداقل ماهانه ده یورو به عنوان حق عضویت بپردازد، عضو اجا است.

تبصره ـ میزان حق عضویت می تواند برحسب نیاز با تصمیم شورای هماهنگی تغییر نماید.

2.3 – اعضا اجا مجاد در سازمانهای سیاسی و دمکراتیک همسو با اجا عضویت داشته باشند.

4 – حقوق عضو
1.4 – انتخاب کردن و انتخاب شدن درهمایش های سراسری و درهمه ارگان ها ونهادهای «اجا».
2.4 – شرکت در واحد های محلی و گروه های کار.
3.4 – تشکیل گروه نظری- سیاسی مقطعی یا درازمدت ونیزتشکیل فراکسیون علنی.
4.4–استفاده ازامکانات “اجا” برای رساندن نظریات ومواضع خود به دیگران وترویج وتبلیغ آن ها
5.4–اطلاع و کسب گزارش از کلیه فعالیت های ارگان های منتخب وگروه های کار اتحاد جمهوری خواهان ایران.

5 – وظایف عضو
1.5 –به پیشبرد کارپایه سیاسی و سیاست های «اجا» یاری رساند.
2.5 – با حفظ حقوق اقلیت مندرج دراساسنامه، تصمیم‌های ارگا ن ها را محترم شمارد و رعایت کند.
تبصره: درموارد مشخصی که عضوی با سیاست معین یا اقدامی مشخص مخالف باشد، موظف به اجرای آن نیست. ارگان ها نیز می باید از واگذاری ماموریت به عضوی که با آن مخالف است، خودداری کنند.

6 – همایش سراسری
1.6 – بالاترين ارگان سياست گذاری و تصميم گيری دراتحاد جمهوری خواهان ايران همايش سراسری است. همايش سراسری اسناد و برنامه های کلان سياسی و تشکيلاتی را به تصويب می رساند.
2.6 – همایش سراسری حداکثر دو سال یکبار، با شرکت اعضای«اجا» تشکیل می شود. همایش سراسری عادی و یا فوق العاده به دعوت شورای هماهنگی تشکیل می شود.
3.6 – همایش به صورت باز برگزارمی شود وجریان جلسات آن همزمان، ازطریق رسانه‌ی اینترنتی و رادیو پخش می گردد.
4.6 – کسانی درهمایش حق رای دارند که عضویت آن ها قبل از رسمیت یافتن همایش مورد تائید قرارگرفته باشد.
5.6 – تصمیمات همایش با اکثریت مطلق( نصف باضافه یک) آراء اعضائی که شرکت حضوری یا اینترنتی آن ها مورد تائید قرارگرفته باشد اتخاذ می گردد.
6.6 – همایش سراسری شورای هماهنگی وهیات داوران را بر می گزیند.

7- شورای هماهنگی:
1.7 – همایش سراسری، شورای هماهنگی «اجا» را که بالاترین نهاد رهبری درفاصله‌ی دو همایش سراسری است، انتخاب می کند. شورای هماهنگی مسئولیت سياست گذاری و هدايت عمومی و کنترل فعاليت های “اجا” و ارگان های آن تا همايش بعدی را برعهده دارد.
2.7- تصویب نهایی سیاست های کلان و راهبردی درفاصله دو همایش که ازسوی هیات سیاسی- اجرائی یا گروه های کار تهیه و تدوین می شوند، برعهده شورای هماهنگی است.
3.7 – شورای هماهنگی می‌تواند از راه همه ‌پرسی، تصمیم‌ها و طرح های سیاسی وعملی مهمی را اتخاذ کند که درمصوبات همایش سراسری پیش‌بینی نشده باشند و یا فرصت پرداختن به آنها در همایش نبوده باشد.
4.7 – جلسات شورای هماهنگی حداقل هر دو ماه یک بار به صورت حضوری یا اینترنتی و یا امتزاج این دو تشکیل می شود. جلسات فوق العاده شورا می تواند به درخواست هیئت سیاسی- اجرائی و یا هیئت رئیسه شورا و یا یک سوم اعضا شورای هماهنگی فراخوانده شود.
5.7 – انتخاب هیات رئیسه و هیات سیاسی- اجرائی، برعهده شورای هماهنگی است.
6.7 – شورای هماهنگی مشتمل بر ۳۵ نفر است که ازسوی همایش ازمیان نامزدها، بارای مستقیم ومخفی اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) دارندگان حق رای، انتخاب می شوند. آرای اعضای غایب درهمایش که قبلا از عدم حضور خود درهمایش، هیات سیاسی ـ اجرائی را  باخبرکرده باشند، ازطریق انترنت وبه شکل غیرعلنی، اخذ می گردد.

در صورت نیاز، حداکثر تا ۵ نفر ازسوی واحد های محلی و با انتخاب آن ها، از مناطقی که نماینده در شو ر ا ی هماهنگی ندارند، با حقوق برابر به شورای هماهنگی ا ضافه  می گردد.

در صورتی که در دور اول یک یا چند تن از نامزدها رای کافی نیاورند، درمورد آن ها رای گیری تکرارمی گردد.*
* تبصره: شیوه اجرای آنرا آئین نامه همایش تعیین خواهد کرد.

1.6.7 ـ شورای هماهنگی موظف است حد اکثر تا دوماه پس ازهمایش، هیات سیاسی ـ اجرائی جدیدرا انتخاب کند. تا انتخاب « هیئت سیاسی – اجرایی» جدید، اداره امور جاری برعهده « هیئت سیاسی – اجرایی» قبلی است.

2.6.7  – شرایط عضویت در شورای هماهنگی:

الف) شرکت مرتب و مستمر در نشست های شورای هماهنگی

ب) شرکت مرتب ومستمر در ارگانهای اجا که در آنها مسولیت پذیرفته اند

7.7 – برگماری: شورای هماهنگی مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا 5 نفر را از طریق برگماری ( کئوپتاسیون) و با توافق حداقل دو سوم از اعضای شورا، به ترکیب خود اضافه کند.
تبصره: درصورت کاهش تعداد شورای هماهنگی به علت کناره گیری یا موجب دیگر، شورای هماهنگی مجازاست ازطریق برگماری، ترکیب خود را تکمیل نماید.
8.7 – اعضاي شوراي هماهنگي حق دارند درجلسات هیات سياسي- اجرايي – به صورت مستمع آزاد و بدون حق اظهار نظر و رای حضور بیابند. هیات سياسي- اجرايي موظف است به اين منظور، زمان جلسات عادي خود را با قید دستور جلسه، ازقبل به اطلاع شوراي هماهنگي برساند. هیات سیاسی- اجرائی مجاز به برگزاری جلسات فوق العاده، بدون حضور اعضای شورای هماهنگی است. گزارش همه جلسات عادي و فوق العاده هیات سیاسی- اجرائی به هيئت رئيسه، وازاين طريق، به شوراي هماهنگي ارائه مي شود.

8 – هیات رئیسه شورای هماهنگی:
1.8- شورای هماهنگی از بين خود يک هيئت رئيسه 3 نفره را برای سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعاليت ارگان ها انتخاب می کند.
هيئت رئيسه شورای هماهنگی، سازماندهی امور شورا و هماهنگی فعاليت ارگان ها را برعهده دارد. تدوین آئین نامه کار شورای هماهنگی، فرا خواندن جلسات دوره ای و فوق العاده شورای هماهنگی، تعیین دستور جلسه درهمکاری با هیات سیاسی- اجرائی و اداره نشست های شورا واطلاع رسانی دردرون شورا نیز از مسئولیتهای این هیات است.
2.8 – به درخواست حد اقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی، انتخاب هیات رئیسه تجدید می شود. این درخواست می باید لا اقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسانده شده باشد.

9 –هیات داوران:
همایش سراسری سه نفر را ازمیان اعضای اتحاد جمهوری خواهان ایران به عنوان هیات داوران انتخاب می کند. هیات داوران وظیفه نظارت دقیق بر امر رعایت موازین اساسنامه در تصمیم گیری های ارگان ها و تفسیر اساسنامه در موارد مورد اختلاف را برعهده دارد. اضافه برآن، حل اختلافات پیش آمده میان اعضا و یا ارگان ها و نهادها از وظایف هیات داوران است.

تبصره درباره سهمیه ان: حداقل۳۰ درصد اعضای شورای هماهنگی و هیئت داوران از زنان تشکیل می شود.

10– هیات سیاسی- اجرائی:
1.10- هیئت سیاسی- اجرائی، مسئوليت هدایت و مدیریت سیاسی- تشکیلاتی اتحاد جمهوری خواهان ایران و پیشبرد سیاست ها و برنامه عمل مصوب همایش و نیز تصمیمات اجلاس شورای هماهنگی را درفاصله دو همايش راسا برعهده دارد. هیات سیاسی- اجرائی در برابر شورای هماهنگی پاسخگو است.

2.10 – تهیه و تدوین اسناد پایه ای برای تصمیم گیری در مسائل مهم سیاسی و تشکیلاتی و تدارک سیاسی- نظری جلسات شورای هماهنگی از وظایف هیات سیاسی- اجرایی است.
3.10- شورای هماهنگی با رای مخفی 11 نفر از اعضای خودرا برای این ارگان انتخاب می کند.
4.10- تجدید انتخابات: انتخاب هیات سیاسی- اجرائی حداقل دو بار در سال از سوی شورای هماهنگی تجدید می شود. این امر میتواند به درخواست حد اقل یک سوم اعضای شورای هماهنگی صورت بگیرد. مشروط بر این که لااقل یک هفته قبل از نشست شورای هماهنگی به اطلاع اعضا رسیده باشد.
هیات سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوريخواهان را در مذاکرات و مباحثات و مجامع ملی و بین المللی نمايندگی می کند و نظارت و کمک به پيشرفت پروژه های گروه های کار و هماهنگی بین آنها و هماهنگی واحدهای محلی را بر عهده دارد.

5.10- سخنگو: شورای هماهنگی از میان هیأت سیاسی – اجرائی يک نفر را به عنوان سخنگو انتخاب می کند.

11- گروه های کار و واحدهای منطقه ای
1.11- فعاليت اتحاد جمهوری خواهان بر پايه شکل گيری گروه های کار و واحدهای منطقه ای استوار است.
2.11- گروه های کار شامل دو دسته اند. دسته اول گروه های کاری که پيش برد امور سياسی و تشکيلاتی جاری “اجا” را برعهده دارند و يا برای پژوهش در زمينه های تخصصی معين از سوی ارگان های مسئول تشکيل می شوند. اين دسته از گروه های کار در ارتباط و تحت مسئوليت ارگان های رهبری فعاليت می کنند و بنا به شرايط و نيازهای “اجا” می توانند افزايش يا کاهش يابند. دسته ديگر گروه های کار داوطلبانه اعضا برای پيش برد خلاقانه برنامه و سياست های “اجا” در مناطق مختلف و نيز تقويت دانش و آگاهی های سياسی در مجموعه “اجا” می باشد. (*)

تبصره 1- عضویت اعضای گروه های کاری در شورای هماهنگی و حتی اتحاد جمهوری خواهان الزامی نیست.
3.11- اعضای اتحاد جمهوريخواهان درکشورها، مناطق و شهرهای مختلف می توانند برای سازماندهی فعاليت های سياسی و بحث و بررسی مسائل مورد علاقه ، واحدهای محلی را تشکيل دهند. واحدهای محلی دارای نقش مهمی در گستردگی و اثربخشی فعاليت های “اجا” در خارج از کشور می باشند. این واحدها علاوه بر ابتکارات مستقل محلی، درارتباط و تعهد متقابل با ارگان های مسئول قرار می گيرند. (*)
4.11- کمیته های محلی امکان معرفی خود و فعالیت با نام جمهوری خواهان محل را دارا می باشند. کمیته های محلی در محیط جغرافیائی فعالیت های سیاسی- فرهنگی خویش، و درمناسبات با سایر نیروهای سیاسی محلی خود گردانند.

12 – منابع مالی
1.12- نيازهای مالی اتحاد جمهوری خواهان ايران از طريق سهم عضويت، فعاليت های مالی مستقل “اجا”، و کمک های مالی داوطلبانه که بدون ايجاد تعهد و وابستگی سياسی باشند، تامين می گردد.

2.12 – ارگان های مسئول، گزارش دقيق درآمدها و هزينه ها و گردش کار مالی “اجا” را به اطلاع همايش سراسری و همه اعضا می رسانند.

13- آئين نامه های اجرائی

1.13- نحوه اجرای سياست های تشکيلاتی مندرج دراساسنامه ازجمله در مواردی که با علامت ستاره (*) مشخص شده است، توسط آئين نامه هائی که از طرف ارگان های مربوطه تنظيم و به تصويب شورای هماهنگی می رسد، مشخص می گردد.

Print Friendly, PDF & Email