قرار درباره مدل اقتصادی ایران آینده

برای حفظ ویژه گی هائی که ضرورت اتحاد ما هستند و با تاکید بر اقتصاد بازار، احترام به مالکیت خصوصی، توجه به نقش عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت ها در رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و نیز اهمیت نگاهی مبتنی بر منافع ملی به فرایند جهانی شدن، از تبدیل هر گونه مدل اقتصادی لیبرال دموکراتیک، سوسیال دموکراتیک، سوسیالیستی و … به موضع عمومی اتحاد جمهوریحواهان خودداری می کنیم و از افراد، گرایش ها، فراکسیون ها و محفل های نظری که رویکردی خاص به مدل های اقتصادی لیبرال دموکراتیک، سوسیال دموکراتیک، سوسیالیستی و … دارند می خواهیم که  طرح ها، پروژه ها و برنامه های خود را که خصوصیت اجرائی دارند به رهبری اتحاد حمهوریخواهان ( همایش، شورای هماهنگی و هئیت سیاسی و اجرائی ) ارائه کنند و در تصویب و پیگیری آن بکوشند.

Print Friendly, PDF & Email