در حمایت از مبارزات زنان

پیام همایش سوم اتحاد جمهوری خواهان ایران در حمایت از مبارزات زنان

جنبش گسترده زنان ایران برای تضمین حقوق برابر و بویژه زدودن تبعیض های جنسیتی از قوانین کشور یکی از محورهای عمده مبارزات مردم کشور ما برای رسیدن به یک نظام دمکراتیک حقوقی است. مبارزات زنان درون کشور بیش از هرزمان منسجم و هدفمند می‌شود، و در همین حال فشار حکومتی بر زنان مبارز و فعال شدت می‌گیرد.

مبارزات زنان علیه تبعیض های قانونی یک حرکت مدنی در جهت تضمین حقوق برابر است. این مبارزات در واقع حرکتی اجتماعی بر علیه بنیادگرایی است که بصورت خودجوش شکل گرفته و رشد نموده است و در صورت فراگیرتر شدن، توان جدی برای رویارویی با بنیادگرایی حاکم را خواهد یافت.

حکومت جمهوری اسلامی ایران نقش موثری در اشاعه بنیادگرایی در منطقه و دیگر کشورهای جهان داشته و دارد و تهدیدی جدی نه تنها برای حقوق زنان که برای دمکراسی و همه دمکراسی خواهان بوجود آورده است. مبارزه با بنیادگرایی در همه ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در دوران کنونی دارای اهمیت ویژه است تا زمینه گذار به دمکراسی در آینده فراهم گردد. حرکت زنان به عنوان پیشگامان مبارزه مدنی به شیوه قانونمند و مسالمت آمیز بر علیه بنیادگرایی مورد حمایت کامل اتحاد جمهوری‌خواهان ایران است.

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران همچنانکه در بیانیه ده ماده‌ای خود تصریح نموده، فعالیت برای تحقق حقوق بشر زنان را از آغاز یکی از پایه های اصلی فعالیت خود برشمرده است. ما اعضای اتحاد جمهوری خواهان ایران در این همایش همه با هم اعلام می‌داریم که از حرکت مدنی مبارزه مسالمت آمیز و قانونمند زنان در ایران حمایت و از همه توان خود برای گسترش این مبارزه و جلب حمایت بین المللی از آن استفاده نموده و در میدان مبارزه برای حقوق بشر زنان در کنار مدافعین حقوق زنان در ایران ایستاده‌ایم.

ما بویژه حمایت کامل خود را از دو کمپین «یک میلیون امضا» و «قانون بی سنگسار» اعلام می داریم و باور داریم که این کمپین‌ها، با رشد آگاهی و افزایش حمایت عمومی جامعه، به تضمین حقوق برابر زن و مرد و لغو قانون سنگسار که خشن ترین شیوه شکنجه تا اعدام است، خواهد انجامید.

ما به همه زنان مبارز درون کشور درود فرستاده و حمایت خود را از مبارزات برابری طلبانه آنان اعلام می‌کنیم.

به امید پیروزی،
سومین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

Print Friendly, PDF & Email