جهانشمولی حقوق بشر

آیا “حقوق بشر” همگانی و جهانشمول است؟ می توان حقوق بشر نشات گرفته از یک بافت مشخص تاریخی را به جوامعی با پیشینه ی متفاوت تسری داد؟

برنامه پرگار بی بی سی
آپریل 2017

 

Print Friendly, PDF & Email