چهار حزب و سازمان جمهوريخواه: اول ماه مه، روز جهانی کارگران را گرامی می داريم!

از مطالبات کارگران و مزدبگيران و از فراخوان تجمع سندیکای شرکت واحد در روز ۱۱ اردیبهشت حمایت می کنیم!

ما چهار حزب و سازمان جمهوريخواه اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز جهانی کارگر را به کارگران و مزدبگيران کشور، شادباش می گوئيم و برای آن ها در مبارزه علیە استبداد و بی عدالتی آرزوی کامیابی می کنیم.

در کشور ما نخستين بار مراسم اول ماه مه در سال ١٣٠١ به صورت تظاهرات جمعی برگزار شد. از آن زمان کارگران و نيروهای حامی آن ها تا کنون همه ساله متناسب با شرایط سیاسی کشور، روز کارگر را به شکل علنی یا مخفی برگزار کرده اند. در سايه مبارزات کارگران در قانون کار سال ١٣٦٩ روز کارگر به رسمیت شناخته شد و تعطیل کارگری اعلام گردید. ولی جمهوری اسلامی هم چنان مانع برگزاری آزادانه مراسم در روز جهانی کارگر توسط تشکل های کارگری غیرحکومتی می شود و تظاهرات آن ها را سرکوب و سازمان دهندگان را مجازات می کند. امسال ارگان های امنيتی زودتر از اول ماه مه دست به کار شده و به گردهمائی فعالين کارگری يورش برده و تعدادی از آن ها را دستگير کردند.

کارگران امسال جشن اول ماه مه را در شرايطی برگزار می کنند که سال پردرد و رنجی را سپری کردند و سال دشوارتر و طاقت فرساتری را در پيش رو دارند. کارگران و دیگر گروه های آسیب پذیر کشور در سال گذشتە به جهت افزايش نرخ تورم، سقوط ارزش پول ملی،عدم افزایش مکفی دستمزدها و حقوق های پرداخت نشده و معوق بخش قابل توجهی از قدرت خریدشان را از دست دادند. با تعطيلی شمار زيادی از واحدهای توليدی و خدماتی و کاهش ظرفيت توليدی اکثر واحدهای داير، صدها هزار کارگر به ارتش بيکاران پيوستند. بحران اقتصادی و تحريم های فلج کننده اقتصادی دولت ترامپ، تاثيرات ويرانگری بر زندگی کارگران گذاشته است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۸ بر اساس آمار صندوق بین المللی پول با یک درصد افزایش نسبت به سال۲۰۱۷ تقریبا به ۱۳ درصد رسیده است. کارگران در شرايط بحران اقتصادی، تحريم ها، فقر و نداری و سرکوب حکومتی در برزخ مرگ و زندگی قرار دارند.

فقر و نداری، تشدید بیکاری، تعميق بی سابقه شکاف طبقاتی، پایمال کردن حقوق سندیکائی، تعويق پرداخت دستمزدها، قراردادهای سفيد امضا و موقتی، اشتغال ناقص، رشد لجام گسیخته فساد و غارت اموال عمومی، دستمزدهای نازل، تشدید استثمار توسط کارفرمايان موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری شده است. گرچە اکثر این اعتراضات تدافعی و واکنشی در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان است، اما برزمينه اين اعتراض ها، همبستگی در میان گروە های مختلف کارگری افزايش و سازمان یابی مستقل سندیکایی گسترش يافته است. حکومت برای فرونشاندن اعتراضات کارگری، شماری از گردانندگان تشکل های مستقل سندیکایی و سازمانگران اعتراضات و اعتصابات را زندانی، شکنجە و به زندان های طولانی محکوم نموده است.

جمهوری اسلامی از بدو حیات خود مانع تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری و برخورداری کارگران از حق اعتصاب شده و به صورت برنامه ریزی شده و سازمان یافته اجازه نمی دهد آن ها بدون واهمه از سرکوب و دستگيری برای دستيابی به مطالبات خود به اعتراض برخيزند. جمهوری اسلامی زندگی کارگران را به فلاکت کشانده است. تامين حقوق کارگران و برخورداری آن ها از زندگی انسانی، مستلزم رهایی کشور از چنگال هیولای استبداد دینی و استقرار دمکراسی و رفع اشکال مختلف تبعیض در کشور است. ما جمهوریخواهان برای تحقق چنين تجولی مبارزە می کنیم.

ما چهار حزب و سازمان جمهوريخواه از مبارزات کارگران و مزدبگيران، از حق اعتصاب و اعتراض، حقوق سندیکائی، دستمزد مکفی، امنیت شغلی، برچيدن قراردادهای سفيد امضا و موقتی و برخورداری از تامین اجتماعی کارآمد حمایت می کنيم، مخالفت خود را با کار کودکان و اعمال تبعیض عليه زنان کارگر ابراز می داريم و دستگيری و زندانی کردن فعالين کارگری را محکوم می کنيم.

روز اول ماه مه فرصتی برای نشان دادن همبستگی کارگران و مزدبگیران و نیروهای آزادی خواه و حامیان مطبوعاتی آن ها و عدالت طلب کشور است. ما روز جهانی کارگران را به کارگران و زحمتکشان کشور شادباش گفته و از تلاش آن ها برای برخورداری از یک زندگی انسانی و رفاه اجتماعی پشتيبانی می کنيم. فعالان کارگری زندانی از جمله اسماعیل بخشی و پروین محمدی و حاميان آن ها سپیده قلیان و امير اميرقلى باید بدون قید و شرط و فوری آزاد شوند. ما هم چنین حمایت خود را از فراخوان تجمع سندیکای شرکت واحد برای روز جهانی کارگر در روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت در مقابل ساختمان مجلس و تجمع معلمان در روز ۱۲ اردیبهشت مقابل اداره کل آموزش و پرورش را اعلام می نمائیم.

هیئت های اجرائی ـ سیاسی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران

۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ (۲۹ ماه آوريل ۲۰۱۹)

Print Friendly, PDF & Email