شماره۲۷ میهن با موضوع «چالشهای ۹۸ و نقش مردم» منتشر شد

سرسخن بیست و هفتم

اغراق آمیز نخواهد بود گفته شود ایران در بحرانی ترین شرایط چند دهه اخیر خود بسر می برد. حداقل می توان گفت سه بحران همزمان سرنوشت ایران در سال ۹۸ را تحت تاثیر قرار خواهد داد:

  • بحران فزاینده مشکلات اقتصادی که اینک آسیب های ناشی از سیل و زندگی  ویران شده سیل زدگان نیز بدان افزوده شده است.
  • چالشهای سیاست خارجی که اینک حتی خطر جنگ را نیز متصور کرده است.
  • امتداد نزاع جایگزینی در راس هرم قدرت که اختلافات سیاسی و مدیریتی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

زندگی مردم ایران اینک به گروگان حاکمیتی استبدادی درآمده و در چالش دو سنگ آسیاب سیاستهای ضد ملی حاکمان داخلی و فشارهای استیلاجویان خارجی قرار گرفته است.

اما؛ در سال پرالتهاب ۹۸ «مردم» ایران به عنوان صاحبان اصلی کشور و تنها نیروی ملی «تغییر» در ایران چه رفتار و واکنشی خواهند داشت و با سه بحران و وضعیت یاد شده چه برخوردی خواهند کرد؟

این مجموعه مباحث که اینک مهمترین پرسش راهبردی در برابر تحلیلگران و کنشگران سیاسی و مدنی و بلکه آحاد ملت ایران است دست اندرکاران میهن را به این نتیجه رساند که موضوع پرونده شماره آینده را به موضوع «چالش های ۹۸ و نقش مردم» اختصاص دهند.

این روزها حوادث سیاسی به صورت شتابان و گاه غیر منتظره ای پیش می رود تا آنجا که معلوم نیست تا هنگامی که مخاطبان نشریه آن را می خوانند وضعیت در همان شرایطی باشد که نویسندگان مقالات در آن باره نوشته اند. اما هر چه باشد تاثیر این تحولات روی مطالبات اقتصادی و سیاسی  و رفتار و کنش مردمان ایران بی تاثیر نخواهد بود.

امید که هرچه رخ می دهد به نفع مردم تحت فشار و کشور کهن ما باشد.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی

****

مطالب این شماره

 

 

Print Friendly, PDF & Email