بیانیه ۱۴ نفر درباره استعفای خامنه ای و تغییر قانون اساسی

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری
بیانیه ۱۴ نفر درباره استعفای خامنه ای و تغییر قانون اساسی
مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email