آیا نظام بدون جمهوریت باقی می ماند؟

مدتهاست که برای جمهوریت حکومت جمهوری اسلامی مرثیه سروده شده، این بار این مرثیه بلندتر از همیشه به گوش می رسد. براساس اصل اول قانون اساسی حکومت ایران جمهوری اسلامی است که هر دو بخش آن به یک اندازه اهمیت دارد. اصول دوم تا ششم، توضیح رابطه این دو بخش با هم است . در اصل ششم به صراحت گفته شده که کشور باید با اتکا به آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود. اما رویه های جاری در جمهوری اسلامی ، قدم به قدم چنان انتخاب مردم را محدود کرده، که بسیاری معتقدند این دیگر انتخابات نیست، رای گیری برای خالی نبودن عریضه است. اما جمهوری اسلامی بدون جمهوریت آن، تا کجا قابل ادامه د ادن است. آیا حذف جمهوریت می تواند زمینه ای برای حذف کل نظام باشد؟در این برنامه در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با نیره توحیدی، استاد مطالعات جنسیت و توسعه در دانشگاه کالیفرنیا ،حسن فرشتیان، اسلام شناس و حقوقدان ، سید ابراهیم نبوی، نویسنده و روزنامه نگار و مهدی فتاپور، از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ایران

صفحه دو آخر هفته- بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *