مسئله اقوام مختلف در ایران و چگونگی برخورد با تبعیضات اتنیکی در ایران

آوردگاه: برنامه نخست

موضوع: دیدگاه های مختلف در مورد مسئله اقوام در ایران و چگونگی برخورد با تبعیضات اتنیکی

با حضور آقایان: همایون مهمنش، پرویز نویدی ‌مهرداد درویش پور

با مدیریت کوروش پارسا

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *