قطع نامه پیشنهادی به همایش هشتم: شورای متحد برای انتخابات آزاد ! 

قطع نامه پیشنهادی به همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران :

شورای متحد برای انتخابات آزاد !

گامی برای تعمیق و گسترش همگرایی جمهوریخواهان !

 

همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا)، در پای بندی به اصول و اهداف مندرج در منشور جمهوریخواهی مصوب همایش موسس خود و نظر به اوضاع خطیر و بحرانی کشور، پایان دادن به حبس و حصر فعالین سیاسی و مدنی، خشونت زدایی از سیاست و پایان دادن به سرکوب جامعه مدنی، تشکل ها، شخصیت‌ها و احزاب سیاسی را مهم‌ترین گام ها در گذار از فضای مبتنی بر سرکوب و حذف، به فضای وفاق همگانی و رقابت دموکراتیک و متمدانه می داند و در این راستا همه‌ی نیرو های سیاسی و فعالین جامعه مدنی را فرا می خواند که حول راهکار «برگزاری انتخابات آزاد، بدون دخالت نهادهای حکومتی وتحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان،برای تشکیل مجلسی ملی، تام الاختیار و قانونگذار» متحد شوند.

به منظور گام نهادن در این راه، همایش ضمن تایید قدم هائی که به وسیله چهار سازمان جمهوریخواه، همبستگی جمهوریخواهان ایران، اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب چپ ایران ( فدائیان خلق) و سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، جهت همکاری برداشته شده است، تشکیل شورای متحد و مستقلی، مقدمتا، متشکل از هیئت های نمایندگی چهار جریان مذکور و شخصیت های سیاسی منفرد جمهوریخواه  را گام مثبت و مهمی در جهت ایجاد اراده و صدای مشترک و نیرومند آزادیخواهان به منظور هدایت مبارزه مشترک برای انتخابات آزاد می داند

تشکیل «شورای متحد برای انتخابات آزاد»، راه را برای پیوستن دموکراتیک و برابر حقوق همه  باورمندان  به ضرورت  برگزاری انتخابات آزاد به یکدیگر و فرارویاندن «شورا » به نهادی فراگیر و معتبر می گشاید.

همایش از شورای همآهنگی منتخب می خواهد که در همآهنگی با دیگر تشکل های همسو ، ضمن  تاکید بر ضرورت تداوم فعالیت مستقل سازمان ها و شخصیت های سیاسی، تلاش خود را بر تشکیل “شورای متحد” مذکور و فراگیر کردن دامنه فعالیت آن  در جهت همسو کردن جنبش های متنوع مدنی و به محاصره در آوردن اقتدارگرایان حاکم، حول مطالبه “انتخابات آزاد” متمرکز کند.

 پیشنهاد دهنده: احمد پورمندی

Print Friendly, PDF & Email