رئیس جمهور دانولد ترامپ چه می خواهد وً به کجا می رود؟

دانولد ترامپ یا جوً بایدن؟
جنگ یا صلح؟
تشنج با جهان و یا همکاری؟
گذشته یا آینده؟

تا دو هفته دیگر ، حدود ۱۷۰ ملیون آمریکایی بر سر یک دوراهی تعیین کننده قرار می گیرند و این امکان را دارند که به یکی از سیاست های کلان در آمریکا که در بالا مطرح شده رای بدهند.

این انتخابات تا حدی نشان خواهد داد که آمریکا و جهان مدرن ضد فاشیسم و نژادپرستی، آیا هنوز بر میثاق خود  پایبند است و یا این که برای حفظ هژمونی خود بر جهان، با فاشیسم کنار خواهد آمد! و یا خود فاشیسم جدیدی را درقالب یک امپراطوری خشن نظامی- اقتصادی بر جهان تحمیل خواهد کرد!

صاحب این قلم نه سیاستمدار است و نه جامعه شناس اما یک مشاهده گر با پشتوانه روان شناسی سیاسی است که حاصل مشاهدات خود را با شما در میان می گذارد.

ترامپ و ترامپیسم، پدیده جدید و ناشناخته ای است هم برای بخشی از مردم آمریکا و هم برای جهان.

ترامپ عامل تغییر است. آمده است تا قاعده بازی را بهم بزند وًچهره فرهنگی و جهانی آمریکا را متغیر کند یعنی paradigm change

از نظر روان شناسی فردی، آقای دانولد ترامپ بتمام معنی امروزی، شخصیتی غیرعادی است که با نورم های معمول و شناخته شده تاکنونی، در علم روان شناسی، همخوانی ندارد. خیلی بیشتر و فراتر از یک آدم بغایت ًخود شیفته، خود مرکزبین، برتری طلب، مسئولیت ناپذیر، غیر اجتماعی و حتی ضد اجتماعی، وً جاه طلب است.

ایشان نماینده بخش هار و بغایت راست سرمایه داری آمریکاست که چشم دیدن هیچ ملتی را خارج از میدان نفوذ این بخش سرمایه داری آمریکا را تحمل نمی کند.

دانولد ترامپ تشکیلاتی خشن در سفید پوستان برتری طلب و درون حزب جمهوریخواه آمریکا، سازمان داده است که نه لینکن ونه ریگان ونه بوش و نه مک کین را تحمل می کنند و نه اوبامای سیاهپوست و بایدن سالخورده و میانه رو را!

این گروه خشن بسته (colt)، بیشتر به فکر منافع فوری اقتصادی و سیاسی و هـژمونی بدون چون و چرای گروه خودش است. ترامپ در مرکز این گروه، تمام خصوصیات یک دیکتاتور قرن بیستم را نشان داده است. دیکتاتورهایی که هر کدام عامل تخریب شهرها و کشتار ملیون ها انسان بیگناه شدند. البته دیکتاتور، تنها نیست. آبشخور دارد، پیروان و هواداران از جان گذشته دارد که خودشان را در او می بینند این پیروان با یکی شدن با دیکتاتور احساس می کنند که خود را پیدا کرده اند و به آرزوهای کهنه و فرو خفته خود رسیده اند.

دانولد ترامپ مثل نقل و نبات دروغ می گوید و ازاین کار نه تنهاً احًساس شرم نمی کند بلکه بر آن  مباهی هم هست. از تحقیر و ترساندن دیگران ابایی ندارد و این شیوه را برای هدف های خود مفید همً می داند. از اینجهت خیلی به پروفایل یک شخصیت سایکوپات نزدیک می شود. ایشان به دیکتاتورهایً جهان امروز نزدیکی و علاقه نشان می دهد و به شخصیت هایی که مستقل هستند بدیده دشمن نگاه می کند.

در مورد ایران دو راه بیشتر ندارد: جنگ و یا ادامه تحریم ها

ترامپ تفکر بساز و بفروشً دارد. نمی تواند اهل جنگ باشد، چون نتیجه اش را نمی تواند کنترل کند اوً در هر اقدامی دنبال کنترل است و تنهاً راهش ادامه تحریم هاست و ایجاد بحران بیشتر به این امید تا مردم عاصی شوند و با شورش گسترده کار حکومت اسلامی را بسازند. اما نمی داند که حکومت، سال ها ست که در بحران زندگی کرده است و دست ترامپ را هم خوب خوانده است و برای مقابله با آن، برنامه ریزی کرده است حتی به بهای فقر گسترده مردم و یا کوچکتر شدن سرزمین ایران. هر چه ایران فقیرتر و کوچکترشود، از جمهوریت و دموکراسی عقب می افتد.

دستگاه عاطفی این رئیس جمهور هم غیر عادی، بدون هیجان انسانی است هنوز ندیده ام که خنده ای برلب داشته باشد و یا نسبت به درد یک انسان، همدلی و یا غمخواری داشته باشد! دختر برادرش که روان شناس بالینی است، دوران کودکیً و نوجوانی و جوانی او را چنان تصویر می کند که امروز از ایشان چیزی شبیه هیولا ساخته است.

سیستم فکری دانولد ترامپ، با آدم های عادی هم متفاوت است. ایشان فکر می کند شکست ناپذیر است و همیشه باید برنده باشد و داستان بیماری چند روزه او جهت انحراف افکار عمومی داخل آمریکا از بحران کرونا و بی کفایتی دستگاه رهبری در کنترل این پاندمیک بود و بیشتر در جهت نشان دادن شکست ناپذیری خود از بیماری و بحران های مختلف داخلی و خارجی بود.

ایشان می خواست نشان دهد که یک بولدوزور پر قدرتی است که فقط به جلو می رود و سر ایستادن ندارند و هر چیز مانع موفقیت او باشد باید متلاشی شود الا ١٠ درصد ثروتمندان و کمپانی های چند ملیتی.

اگر احساس کند که در یک میدان بازنده میشود، حتما تا سرحد مرگ عصبانی و غیر قابل کنترل می شود که انعکاس این خشم به rage می رسد، در این حالت امکان دارد که یا به زندکی ًخودش پایان دهد یا اطرافیان نزدیک را مقصر این شکست وً شرمساری بداند و أن ها را تصفیه کند. لذا دو هفته آینده برای دانولد ترامپ داستان مرگ و زندگی است، رفتاری بغایت غیرقابل پیش بینی!؟

بهوش باشید.

اشکبوس طالبی – روان شناس- مریلند -۱۹ اکتبر ۲۰۲۰

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *