پرگار: کار مدنی و جامعه مدنی یعنی چه؟

انرژی و خلاقیت فعالین سیاسی خواهان تحول در ایران در سال‌های اخیر به سمت فعالیت مدنی رفته‌ست. کار مدنی یعنی چه و چه نتایجی می‌توان از آن انتظار داشت؟

مهمانان این هفته پرگار: مهدیه گلرو، فعال مدنی، سعید شریعتی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و مسعود باستانی روزنامه‌نگار

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *