از فراخوان به تظاهرات پشتیبانی از جنبش مردم ایران در سراسر جهان حمايت می کنيم!

با شرکت در تظاهرات، در کنار جنبش اعتراضی مردم ايران بايستيم!

ايرانيان برونمرز روز شنبه اول اکتبر (۹ مهرماه) در بيش از ۱۲۰ شهر جهان به خيابان ها می آيند تا پشتیبانی خود را از جنبش اعتراضی مردم ایران اعلام داشته و مخالفت خود را با رژيم ستمگر جمهوری اسلامی به نمایش بگذارند. در روزهای گذشته ايرانيان برون مرز در تعداد زيادی از کشورها تظاهرات کردند و نشان دادند که در کنار مردم ايران قرار دارند. می توان گفت که اعتراضات ايرانيان در داخل و خارج کشور درهم آميخته و به خيزش  نسبتا هماهنگی عليه جمهوری اسلامی تبديل شده است. اعتراضات بازتاب بی سابقه ای پيدا کرده و با حمايت گسترده در سطح جهان روبرو شده است.

ما ۶ حزب و سازمان جمهوری خواه دموکرات از فراخوان به تظاهرات در شهرهای مختلف جهان حمايت می کنيم و از هم وطنان میهن دوست ساکن کشورهای مختلف می خواهيم که در این تظاهرات شرکت کرده و پشتيبانی خود را با جنبش اعتراضی مردم ایران اعلام کنند. بی ترديد تظاهرات گسترده در سراسر جهان، میتواند باعث امید و دلگرمی بیشتر مبارزان در ایران شود.

زن، زندگی، آزادی

هیئت‌های سیاسی ـ اجرایی

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم)
حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)
حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران (همسازی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک)
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

۸ مهر ۱۴۰۱
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *