سازمان های همگامی

آشنایی با احزاب مختلف همراه همگامی

اتحاد جمهوری خواهان ایران

اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واستقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر درایران مبارزه می کند. اتحاد جمهوری خواهان ایران برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی به اتحاد هرچه گسترده‌تر جمهوری خواهان تلاش می‌ورزد.

اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکل سیاسی جمهوری خواهان با افق های فکری گوناگون و پیشینه‌های سیاسی متفاوت است که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واستقرار نظام جمهوری مبتنی برمنشور جهانی حقوق بشر درایران مبارزه می کند. اتحاد جمهوری خواهان ایران برای پیشبرد و تحقق کارپایه سیاسی خود و دستیابی به اتحاد هرچه گسترده‌تر جمهوری خواهان تلاش می‌ورزد. اتحاد جمهوری خواهان ایران، به مثابه یک سازمان سیاسی مستقل عمل می کند

منشور اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

سایت جمهوری

جبهه ملی ایران-اروپا

جبهه ملی ایران- اروپا ضمن تبلیغ و اشاعه اصول سیاسی جبهه ملی ایران، از جمله حفظ و حراست از تمامیت ارضی ایران، استقرار یک حکومت مردمسالار بر پایه اصول جهانی حقوق بشر و جدایی دین از حکومت و با تکیه بر آرمانهای دکتر مصدق، رهبر و بنیان گذار جبهه ملی ایران، با سازمانها و گروههای ملی، جمهوری خواه و تکثر گرا همکاری داشته و در گرد هم آیی ها و اکسیونهای اعتراضی مختلف شرکت کرده است.

سایت جبهه ملی ایران- ارو‌پا

منشور جبهه ملی ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، هم‌بستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، و دیگر ارزش‌های حقوق بشری، توزیع دموکراتیک و عادلانهٔ قدرت، ثروت، فرصت‌ها و اطلاعات، حفاظت از محیط زیست، سکولاريسم و رفع هر گونه ستم و تبعیض، از جمله ستم طبقاتی و تبعیض جنسيتی، ملی، قومی و مذهبی، جزو ارزش های پايه ای اين حزب است.

منشور حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سایت به پیش

سازمانهای خارج از کشور جبهه ملی ایران

“جبهه ملی ایران” توسط دکتر‌ محمد مصدق و جمعی از روشنفکران و ملّیون در راستای مبارزات آزادیخواهانه و ضد استبدادی ملت ایران در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد. ملّی شدن صنایع نفت و شیلات ایران، که از دستاوردهای مبارزات ضد استعماری ایرانیان است، با نام جبهه ملی ایران گره خورده‌اند. این سازمان در طول تاریخ حیات بیش از هفتاد ساله خود، با وجود تمام فراز و فرودهایی که داشته، همواره تلاش کرده تا در جهت منافع ملی و مردم گام بردارد.

رئوس برنامه سیاسی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

سایت ایران آزاد

همبستگی جمهوری خواهان ایران

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) یک تشکل سیاسی دموکراسی‌خواه ایرانی است که هدف خود را گذار خشونت‌پرهیز از کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران به جمهوری عرفی (سکولار دموکرات) مقید به موازین دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن تعریف نموده است .

منشور همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

سایت همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *